ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی راوری، مرجانه ایرانی، طیبه میرزایی، محدثه رئیسی، حسام الدین عسکری مجدآبادی، (1399). تاثیر ارسال پیامک یادآور مصرف دارو بر کنترل فشارخون سالمندان: یک کارآزمایی بالینی، فصلنامه کومش، 22(3)، 437-445. magiran.com/p2134660
Ali Ravari, Marjaneh Irani, Tayebeh Mirzaei, Mohadeseh Raeisi, Hesamedin Askari Majdabadi, (2020). Effects of drug use reminder SMS on controlling hypertension in elderlies: A clinical trial study, Koomesh, 22(3), 437-445. magiran.com/p2134660
علی راوری، مرجانه ایرانی، طیبه میرزایی، محدثه رئیسی، حسام الدین عسکری مجدآبادی، تاثیر ارسال پیامک یادآور مصرف دارو بر کنترل فشارخون سالمندان: یک کارآزمایی بالینی. فصلنامه کومش، 1399؛ 22(3): 437-445. magiran.com/p2134660
Ali Ravari, Marjaneh Irani, Tayebeh Mirzaei, Mohadeseh Raeisi, Hesamedin Askari Majdabadi, Effects of drug use reminder SMS on controlling hypertension in elderlies: A clinical trial study, Koomesh, 2020; 22(3): 437-445. magiran.com/p2134660
علی راوری، مرجانه ایرانی، طیبه میرزایی، محدثه رئیسی، حسام الدین عسکری مجدآبادی، "تاثیر ارسال پیامک یادآور مصرف دارو بر کنترل فشارخون سالمندان: یک کارآزمایی بالینی"، فصلنامه کومش 22، شماره 3 (1399): 437-445. magiran.com/p2134660
Ali Ravari, Marjaneh Irani, Tayebeh Mirzaei, Mohadeseh Raeisi, Hesamedin Askari Majdabadi, "Effects of drug use reminder SMS on controlling hypertension in elderlies: A clinical trial study", Koomesh 22, no.3 (2020): 437-445. magiran.com/p2134660
علی راوری، مرجانه ایرانی، طیبه میرزایی، محدثه رئیسی، حسام الدین عسکری مجدآبادی، (1399). 'تاثیر ارسال پیامک یادآور مصرف دارو بر کنترل فشارخون سالمندان: یک کارآزمایی بالینی'، فصلنامه کومش، 22(3)، صص.437-445. magiran.com/p2134660
Ali Ravari, Marjaneh Irani, Tayebeh Mirzaei, Mohadeseh Raeisi, Hesamedin Askari Majdabadi, (2020). 'Effects of drug use reminder SMS on controlling hypertension in elderlies: A clinical trial study', Koomesh, 22(3), pp.437-445. magiran.com/p2134660
علی راوری؛ مرجانه ایرانی؛ طیبه میرزایی؛ محدثه رئیسی؛ حسام الدین عسکری مجدآبادی. "تاثیر ارسال پیامک یادآور مصرف دارو بر کنترل فشارخون سالمندان: یک کارآزمایی بالینی". فصلنامه کومش، 22 ،3 ، 1399، 437-445. magiran.com/p2134660
Ali Ravari; Marjaneh Irani; Tayebeh Mirzaei; Mohadeseh Raeisi; Hesamedin Askari Majdabadi. "Effects of drug use reminder SMS on controlling hypertension in elderlies: A clinical trial study", Koomesh, 22, 3, 2020, 437-445. magiran.com/p2134660
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال