ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزاده دهقانی، مهناز سنجری، صدیقه سالمی، زیلا مقبولی، خدیجه میرزایی، (1399). ارتباط امتیاز پیروی از رژیم غذایی کم کربوهیدرات با امتیاز استرس ادراک شده: یافته های حاصل از مطالعه مقطعی در پرستاران ایرانی، فصلنامه کومش، 22(3)، 452-460. magiran.com/p2134662
Azadeh Dehghani, Mahnaz Sanjari, Sedigheh Salemi, Zhila Maghbooli, Khadijeh Mirzaie, (2020). Association of low-carbohydrate diet score with perceived stress score: A cross-sectional study in Iranian nurses, Koomesh, 22(3), 452-460. magiran.com/p2134662
آزاده دهقانی، مهناز سنجری، صدیقه سالمی، زیلا مقبولی، خدیجه میرزایی، ارتباط امتیاز پیروی از رژیم غذایی کم کربوهیدرات با امتیاز استرس ادراک شده: یافته های حاصل از مطالعه مقطعی در پرستاران ایرانی. فصلنامه کومش، 1399؛ 22(3): 452-460. magiran.com/p2134662
Azadeh Dehghani, Mahnaz Sanjari, Sedigheh Salemi, Zhila Maghbooli, Khadijeh Mirzaie, Association of low-carbohydrate diet score with perceived stress score: A cross-sectional study in Iranian nurses, Koomesh, 2020; 22(3): 452-460. magiran.com/p2134662
آزاده دهقانی، مهناز سنجری، صدیقه سالمی، زیلا مقبولی، خدیجه میرزایی، "ارتباط امتیاز پیروی از رژیم غذایی کم کربوهیدرات با امتیاز استرس ادراک شده: یافته های حاصل از مطالعه مقطعی در پرستاران ایرانی"، فصلنامه کومش 22، شماره 3 (1399): 452-460. magiran.com/p2134662
Azadeh Dehghani, Mahnaz Sanjari, Sedigheh Salemi, Zhila Maghbooli, Khadijeh Mirzaie, "Association of low-carbohydrate diet score with perceived stress score: A cross-sectional study in Iranian nurses", Koomesh 22, no.3 (2020): 452-460. magiran.com/p2134662
آزاده دهقانی، مهناز سنجری، صدیقه سالمی، زیلا مقبولی، خدیجه میرزایی، (1399). 'ارتباط امتیاز پیروی از رژیم غذایی کم کربوهیدرات با امتیاز استرس ادراک شده: یافته های حاصل از مطالعه مقطعی در پرستاران ایرانی'، فصلنامه کومش، 22(3)، صص.452-460. magiran.com/p2134662
Azadeh Dehghani, Mahnaz Sanjari, Sedigheh Salemi, Zhila Maghbooli, Khadijeh Mirzaie, (2020). 'Association of low-carbohydrate diet score with perceived stress score: A cross-sectional study in Iranian nurses', Koomesh, 22(3), pp.452-460. magiran.com/p2134662
آزاده دهقانی؛ مهناز سنجری؛ صدیقه سالمی؛ زیلا مقبولی؛ خدیجه میرزایی. "ارتباط امتیاز پیروی از رژیم غذایی کم کربوهیدرات با امتیاز استرس ادراک شده: یافته های حاصل از مطالعه مقطعی در پرستاران ایرانی". فصلنامه کومش، 22 ،3 ، 1399، 452-460. magiran.com/p2134662
Azadeh Dehghani; Mahnaz Sanjari; Sedigheh Salemi; Zhila Maghbooli; Khadijeh Mirzaie. "Association of low-carbohydrate diet score with perceived stress score: A cross-sectional study in Iranian nurses", Koomesh, 22, 3, 2020, 452-460. magiran.com/p2134662
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال