ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه رشیدی فکاری، عباس عبادی، گیتی اوزگلی، نورالسادات کریمان، بنفشه محمدی زیدی، (1399). بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی ابزار سوء رفتار در سالمندان ساکن شهر تهران درسال 97-1396: یک مطالعه توصیفی، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 19(3)، 265-278. magiran.com/p2134774
F. Rashidi Fakari, A. Ebadi, G. Ozgoli, N. Kariman, B. Mohamadizeidi, (2020). Evaluation of Psychometric Properties of Persian Version of Geriatric Mistreatment Scale in the Elderly Living in Tehran in 2017-2018: A Descriptive Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 19(3), 265-278. magiran.com/p2134774
فهیمه رشیدی فکاری، عباس عبادی، گیتی اوزگلی، نورالسادات کریمان، بنفشه محمدی زیدی، بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی ابزار سوء رفتار در سالمندان ساکن شهر تهران درسال 97-1396: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1399؛ 19(3): 265-278. magiran.com/p2134774
F. Rashidi Fakari, A. Ebadi, G. Ozgoli, N. Kariman, B. Mohamadizeidi, Evaluation of Psychometric Properties of Persian Version of Geriatric Mistreatment Scale in the Elderly Living in Tehran in 2017-2018: A Descriptive Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2020; 19(3): 265-278. magiran.com/p2134774
فهیمه رشیدی فکاری، عباس عبادی، گیتی اوزگلی، نورالسادات کریمان، بنفشه محمدی زیدی، "بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی ابزار سوء رفتار در سالمندان ساکن شهر تهران درسال 97-1396: یک مطالعه توصیفی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 19، شماره 3 (1399): 265-278. magiran.com/p2134774
F. Rashidi Fakari, A. Ebadi, G. Ozgoli, N. Kariman, B. Mohamadizeidi, "Evaluation of Psychometric Properties of Persian Version of Geriatric Mistreatment Scale in the Elderly Living in Tehran in 2017-2018: A Descriptive Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 19, no.3 (2020): 265-278. magiran.com/p2134774
فهیمه رشیدی فکاری، عباس عبادی، گیتی اوزگلی، نورالسادات کریمان، بنفشه محمدی زیدی، (1399). 'بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی ابزار سوء رفتار در سالمندان ساکن شهر تهران درسال 97-1396: یک مطالعه توصیفی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 19(3)، صص.265-278. magiran.com/p2134774
F. Rashidi Fakari, A. Ebadi, G. Ozgoli, N. Kariman, B. Mohamadizeidi, (2020). 'Evaluation of Psychometric Properties of Persian Version of Geriatric Mistreatment Scale in the Elderly Living in Tehran in 2017-2018: A Descriptive Study', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 19(3), pp.265-278. magiran.com/p2134774
فهیمه رشیدی فکاری؛ عباس عبادی؛ گیتی اوزگلی؛ نورالسادات کریمان؛ بنفشه محمدی زیدی. "بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی ابزار سوء رفتار در سالمندان ساکن شهر تهران درسال 97-1396: یک مطالعه توصیفی". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 19 ،3 ، 1399، 265-278. magiran.com/p2134774
F. Rashidi Fakari; A. Ebadi; G. Ozgoli; N. Kariman; B. Mohamadizeidi. "Evaluation of Psychometric Properties of Persian Version of Geriatric Mistreatment Scale in the Elderly Living in Tehran in 2017-2018: A Descriptive Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 19, 3, 2020, 265-278. magiran.com/p2134774
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال