ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه مشاری، رقیه همتی، سید باقر محمودی، عادل پدرام، (1399). بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum، مجله چغندر قند، 35(2)، 7. magiran.com/p2134779
Somayyeh Moshari , Roghayeh Hemati, S.B. Mahmoudi, Adel Pedram, (2020). Evaluation of sugar beet commercial cultivars resistance against root rots caused by R. solani and F. oxysporum, Journal of Sugar Beet, 35(2), 7. magiran.com/p2134779
سمیه مشاری، رقیه همتی، سید باقر محمودی، عادل پدرام، بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum. مجله چغندر قند، 1399؛ 35(2): 7. magiran.com/p2134779
Somayyeh Moshari , Roghayeh Hemati, S.B. Mahmoudi, Adel Pedram, Evaluation of sugar beet commercial cultivars resistance against root rots caused by R. solani and F. oxysporum, Journal of Sugar Beet, 2020; 35(2): 7. magiran.com/p2134779
سمیه مشاری، رقیه همتی، سید باقر محمودی، عادل پدرام، "بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum"، مجله چغندر قند 35، شماره 2 (1399): 7. magiran.com/p2134779
Somayyeh Moshari , Roghayeh Hemati, S.B. Mahmoudi, Adel Pedram, "Evaluation of sugar beet commercial cultivars resistance against root rots caused by R. solani and F. oxysporum", Journal of Sugar Beet 35, no.2 (2020): 7. magiran.com/p2134779
سمیه مشاری، رقیه همتی، سید باقر محمودی، عادل پدرام، (1399). 'بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum'، مجله چغندر قند، 35(2)، صص.7. magiran.com/p2134779
Somayyeh Moshari , Roghayeh Hemati, S.B. Mahmoudi, Adel Pedram, (2020). 'Evaluation of sugar beet commercial cultivars resistance against root rots caused by R. solani and F. oxysporum', Journal of Sugar Beet, 35(2), pp.7. magiran.com/p2134779
سمیه مشاری؛ رقیه همتی؛ سید باقر محمودی؛ عادل پدرام. "بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum". مجله چغندر قند، 35 ،2 ، 1399، 7. magiran.com/p2134779
Somayyeh Moshari ; Roghayeh Hemati; S.B. Mahmoudi; Adel Pedram. "Evaluation of sugar beet commercial cultivars resistance against root rots caused by R. solani and F. oxysporum", Journal of Sugar Beet, 35, 2, 2020, 7. magiran.com/p2134779
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال