ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالمجید خورشید، اباذر رجبی، ایرج برنوسی، امیر فیاض مقدم، محمدرضا ملک زاده، (1399). بررسی تحمل به شوری جمعیت های اصلاحی و هیبریدهای چغندرقند در محیط گلخانه و مزرعه، مجله چغندر قند، 35(2)، 5. magiran.com/p2134780
Abdolmajid Khorshid , Abazar Rajabi, Iraj Bernousi, Amir Fayaz Moghadam, M.R. Malekzadeh, (2020). Evaluation of salinity tolerance of sugar beet breeding populations and hybrids in greenhouse and field conditions, Journal of Sugar Beet, 35(2), 5. magiran.com/p2134780
عبدالمجید خورشید، اباذر رجبی، ایرج برنوسی، امیر فیاض مقدم، محمدرضا ملک زاده، بررسی تحمل به شوری جمعیت های اصلاحی و هیبریدهای چغندرقند در محیط گلخانه و مزرعه. مجله چغندر قند، 1399؛ 35(2): 5. magiran.com/p2134780
Abdolmajid Khorshid , Abazar Rajabi, Iraj Bernousi, Amir Fayaz Moghadam, M.R. Malekzadeh, Evaluation of salinity tolerance of sugar beet breeding populations and hybrids in greenhouse and field conditions, Journal of Sugar Beet, 2020; 35(2): 5. magiran.com/p2134780
عبدالمجید خورشید، اباذر رجبی، ایرج برنوسی، امیر فیاض مقدم، محمدرضا ملک زاده، "بررسی تحمل به شوری جمعیت های اصلاحی و هیبریدهای چغندرقند در محیط گلخانه و مزرعه"، مجله چغندر قند 35، شماره 2 (1399): 5. magiran.com/p2134780
Abdolmajid Khorshid , Abazar Rajabi, Iraj Bernousi, Amir Fayaz Moghadam, M.R. Malekzadeh, "Evaluation of salinity tolerance of sugar beet breeding populations and hybrids in greenhouse and field conditions", Journal of Sugar Beet 35, no.2 (2020): 5. magiran.com/p2134780
عبدالمجید خورشید، اباذر رجبی، ایرج برنوسی، امیر فیاض مقدم، محمدرضا ملک زاده، (1399). 'بررسی تحمل به شوری جمعیت های اصلاحی و هیبریدهای چغندرقند در محیط گلخانه و مزرعه'، مجله چغندر قند، 35(2)، صص.5. magiran.com/p2134780
Abdolmajid Khorshid , Abazar Rajabi, Iraj Bernousi, Amir Fayaz Moghadam, M.R. Malekzadeh, (2020). 'Evaluation of salinity tolerance of sugar beet breeding populations and hybrids in greenhouse and field conditions', Journal of Sugar Beet, 35(2), pp.5. magiran.com/p2134780
عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی؛ ایرج برنوسی؛ امیر فیاض مقدم؛ محمدرضا ملک زاده. "بررسی تحمل به شوری جمعیت های اصلاحی و هیبریدهای چغندرقند در محیط گلخانه و مزرعه". مجله چغندر قند، 35 ،2 ، 1399، 5. magiran.com/p2134780
Abdolmajid Khorshid ; Abazar Rajabi; Iraj Bernousi; Amir Fayaz Moghadam; M.R. Malekzadeh. "Evaluation of salinity tolerance of sugar beet breeding populations and hybrids in greenhouse and field conditions", Journal of Sugar Beet, 35, 2, 2020, 5. magiran.com/p2134780
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال