ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شاهرخ نام جویان، اباذر رجبی، علی سروش زاده، مجیدآقا علیخانی، (1399). اثر نانو سیلیس و تبوکونازول روی برخی صفات فیزیولوژیکی، رشد و عملکرد شکر سفید چغندرقند تحت تنش خشکی، مجله چغندر قند، 35(2)، 2. magiran.com/p2134781
Shahrokh Namjoyan, Abazar Rajabi , Ali Sorooshzadeh, MajidAgha Alikhani, (2020). Impact of nano silicon and tebuconazole foliar application on some physiological traits, growth and white sugar yield of sugar beet under drought stress, Journal of Sugar Beet, 35(2), 2. magiran.com/p2134781
شاهرخ نام جویان، اباذر رجبی، علی سروش زاده، مجیدآقا علیخانی، اثر نانو سیلیس و تبوکونازول روی برخی صفات فیزیولوژیکی، رشد و عملکرد شکر سفید چغندرقند تحت تنش خشکی. مجله چغندر قند، 1399؛ 35(2): 2. magiran.com/p2134781
Shahrokh Namjoyan, Abazar Rajabi , Ali Sorooshzadeh, MajidAgha Alikhani, Impact of nano silicon and tebuconazole foliar application on some physiological traits, growth and white sugar yield of sugar beet under drought stress, Journal of Sugar Beet, 2020; 35(2): 2. magiran.com/p2134781
شاهرخ نام جویان، اباذر رجبی، علی سروش زاده، مجیدآقا علیخانی، "اثر نانو سیلیس و تبوکونازول روی برخی صفات فیزیولوژیکی، رشد و عملکرد شکر سفید چغندرقند تحت تنش خشکی"، مجله چغندر قند 35، شماره 2 (1399): 2. magiran.com/p2134781
Shahrokh Namjoyan, Abazar Rajabi , Ali Sorooshzadeh, MajidAgha Alikhani, "Impact of nano silicon and tebuconazole foliar application on some physiological traits, growth and white sugar yield of sugar beet under drought stress", Journal of Sugar Beet 35, no.2 (2020): 2. magiran.com/p2134781
شاهرخ نام جویان، اباذر رجبی، علی سروش زاده، مجیدآقا علیخانی، (1399). 'اثر نانو سیلیس و تبوکونازول روی برخی صفات فیزیولوژیکی، رشد و عملکرد شکر سفید چغندرقند تحت تنش خشکی'، مجله چغندر قند، 35(2)، صص.2. magiran.com/p2134781
Shahrokh Namjoyan, Abazar Rajabi , Ali Sorooshzadeh, MajidAgha Alikhani, (2020). 'Impact of nano silicon and tebuconazole foliar application on some physiological traits, growth and white sugar yield of sugar beet under drought stress', Journal of Sugar Beet, 35(2), pp.2. magiran.com/p2134781
شاهرخ نام جویان؛ اباذر رجبی؛ علی سروش زاده؛ مجیدآقا علیخانی. "اثر نانو سیلیس و تبوکونازول روی برخی صفات فیزیولوژیکی، رشد و عملکرد شکر سفید چغندرقند تحت تنش خشکی". مجله چغندر قند، 35 ،2 ، 1399، 2. magiran.com/p2134781
Shahrokh Namjoyan; Abazar Rajabi ; Ali Sorooshzadeh; MajidAgha Alikhani. "Impact of nano silicon and tebuconazole foliar application on some physiological traits, growth and white sugar yield of sugar beet under drought stress", Journal of Sugar Beet, 35, 2, 2020, 2. magiran.com/p2134781
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال