ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه نیکی، سعید رحیمیان، عبدالعلی شکر، (1399). هبوط، نردبانی تا بیکرانه عروج (تبیین هبوط از دیدگاه حکمت متعالیه)، فصلنامه خردنامه صدرا، 25(99)، 53-64. magiran.com/p2134900
Raziyeh Niki, Saeid Rahimian, Abdolali Shokr, (2020). The Fall: A Ladder to the Infinity of Ascent (The Fall in the Transcendent Philosophy), Kheradname-ye Sadra, 25(99), 53-64. magiran.com/p2134900
راضیه نیکی، سعید رحیمیان، عبدالعلی شکر، هبوط، نردبانی تا بیکرانه عروج (تبیین هبوط از دیدگاه حکمت متعالیه). فصلنامه خردنامه صدرا، 1399؛ 25(99): 53-64. magiran.com/p2134900
Raziyeh Niki, Saeid Rahimian, Abdolali Shokr, The Fall: A Ladder to the Infinity of Ascent (The Fall in the Transcendent Philosophy), Kheradname-ye Sadra, 2020; 25(99): 53-64. magiran.com/p2134900
راضیه نیکی، سعید رحیمیان، عبدالعلی شکر، "هبوط، نردبانی تا بیکرانه عروج (تبیین هبوط از دیدگاه حکمت متعالیه)"، فصلنامه خردنامه صدرا 25، شماره 99 (1399): 53-64. magiran.com/p2134900
Raziyeh Niki, Saeid Rahimian, Abdolali Shokr, "The Fall: A Ladder to the Infinity of Ascent (The Fall in the Transcendent Philosophy)", Kheradname-ye Sadra 25, no.99 (2020): 53-64. magiran.com/p2134900
راضیه نیکی، سعید رحیمیان، عبدالعلی شکر، (1399). 'هبوط، نردبانی تا بیکرانه عروج (تبیین هبوط از دیدگاه حکمت متعالیه)'، فصلنامه خردنامه صدرا، 25(99)، صص.53-64. magiran.com/p2134900
Raziyeh Niki, Saeid Rahimian, Abdolali Shokr, (2020). 'The Fall: A Ladder to the Infinity of Ascent (The Fall in the Transcendent Philosophy)', Kheradname-ye Sadra, 25(99), pp.53-64. magiran.com/p2134900
راضیه نیکی؛ سعید رحیمیان؛ عبدالعلی شکر. "هبوط، نردبانی تا بیکرانه عروج (تبیین هبوط از دیدگاه حکمت متعالیه)". فصلنامه خردنامه صدرا، 25 ،99 ، 1399، 53-64. magiran.com/p2134900
Raziyeh Niki; Saeid Rahimian; Abdolali Shokr. "The Fall: A Ladder to the Infinity of Ascent (The Fall in the Transcendent Philosophy)", Kheradname-ye Sadra, 25, 99, 2020, 53-64. magiran.com/p2134900
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال