ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم فخرالدینی، جعفر شانظری، مهدی امامی جمعه، (1399). معناشناسی بهجت از نگاه ملاصدرا، فصلنامه خردنامه صدرا، 25(99)، 93-110. magiran.com/p2134903
Maryam Fakhr al Dini, Jafar Shanazari, Mahdi Emami Jomee, (2020). Semantics of Bliss in Mullā Ṣadrā’s View, Kheradname-ye Sadra, 25(99), 93-110. magiran.com/p2134903
مریم فخرالدینی، جعفر شانظری، مهدی امامی جمعه، معناشناسی بهجت از نگاه ملاصدرا. فصلنامه خردنامه صدرا، 1399؛ 25(99): 93-110. magiran.com/p2134903
Maryam Fakhr al Dini, Jafar Shanazari, Mahdi Emami Jomee, Semantics of Bliss in Mullā Ṣadrā’s View, Kheradname-ye Sadra, 2020; 25(99): 93-110. magiran.com/p2134903
مریم فخرالدینی، جعفر شانظری، مهدی امامی جمعه، "معناشناسی بهجت از نگاه ملاصدرا"، فصلنامه خردنامه صدرا 25، شماره 99 (1399): 93-110. magiran.com/p2134903
Maryam Fakhr al Dini, Jafar Shanazari, Mahdi Emami Jomee, "Semantics of Bliss in Mullā Ṣadrā’s View", Kheradname-ye Sadra 25, no.99 (2020): 93-110. magiran.com/p2134903
مریم فخرالدینی، جعفر شانظری، مهدی امامی جمعه، (1399). 'معناشناسی بهجت از نگاه ملاصدرا'، فصلنامه خردنامه صدرا، 25(99)، صص.93-110. magiran.com/p2134903
Maryam Fakhr al Dini, Jafar Shanazari, Mahdi Emami Jomee, (2020). 'Semantics of Bliss in Mullā Ṣadrā’s View', Kheradname-ye Sadra, 25(99), pp.93-110. magiran.com/p2134903
مریم فخرالدینی؛ جعفر شانظری؛ مهدی امامی جمعه. "معناشناسی بهجت از نگاه ملاصدرا". فصلنامه خردنامه صدرا، 25 ،99 ، 1399، 93-110. magiran.com/p2134903
Maryam Fakhr al Dini; Jafar Shanazari; Mahdi Emami Jomee. "Semantics of Bliss in Mullā Ṣadrā’s View", Kheradname-ye Sadra, 25, 99, 2020, 93-110. magiran.com/p2134903
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال