ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی نخزری مقدم، حاجی بردی قلیچی ینقاق، عباس بیابانی، فاختک طلیعی، (1399). تاثیر نیتروژن و دور آبیاری بر صفات کمی و پروتئین ژنوتیپ های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط عدم تثبیت نیتروژن، مجله به زراعی کشاورزی، 22(2)، 205-215. magiran.com/p2134940
Ali Nakhzari Moghaddam , Hajberdi Ghelichi Yanghagh, Abbas Biabani, Fakhtak Taliey, (2020). The effect of nitrogen and irrigation interval on quantity traits and protein of mung bean (Vigna radiata L.) genotypes under non fixation of nitrogen, Journal of Crop Improvment, 22(2), 205-215. magiran.com/p2134940
علی نخزری مقدم، حاجی بردی قلیچی ینقاق، عباس بیابانی، فاختک طلیعی، تاثیر نیتروژن و دور آبیاری بر صفات کمی و پروتئین ژنوتیپ های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط عدم تثبیت نیتروژن. مجله به زراعی کشاورزی، 1399؛ 22(2): 205-215. magiran.com/p2134940
Ali Nakhzari Moghaddam , Hajberdi Ghelichi Yanghagh, Abbas Biabani, Fakhtak Taliey, The effect of nitrogen and irrigation interval on quantity traits and protein of mung bean (Vigna radiata L.) genotypes under non fixation of nitrogen, Journal of Crop Improvment, 2020; 22(2): 205-215. magiran.com/p2134940
علی نخزری مقدم، حاجی بردی قلیچی ینقاق، عباس بیابانی، فاختک طلیعی، "تاثیر نیتروژن و دور آبیاری بر صفات کمی و پروتئین ژنوتیپ های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط عدم تثبیت نیتروژن"، مجله به زراعی کشاورزی 22، شماره 2 (1399): 205-215. magiran.com/p2134940
Ali Nakhzari Moghaddam , Hajberdi Ghelichi Yanghagh, Abbas Biabani, Fakhtak Taliey, "The effect of nitrogen and irrigation interval on quantity traits and protein of mung bean (Vigna radiata L.) genotypes under non fixation of nitrogen", Journal of Crop Improvment 22, no.2 (2020): 205-215. magiran.com/p2134940
علی نخزری مقدم، حاجی بردی قلیچی ینقاق، عباس بیابانی، فاختک طلیعی، (1399). 'تاثیر نیتروژن و دور آبیاری بر صفات کمی و پروتئین ژنوتیپ های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط عدم تثبیت نیتروژن'، مجله به زراعی کشاورزی، 22(2)، صص.205-215. magiran.com/p2134940
Ali Nakhzari Moghaddam , Hajberdi Ghelichi Yanghagh, Abbas Biabani, Fakhtak Taliey, (2020). 'The effect of nitrogen and irrigation interval on quantity traits and protein of mung bean (Vigna radiata L.) genotypes under non fixation of nitrogen', Journal of Crop Improvment, 22(2), pp.205-215. magiran.com/p2134940
علی نخزری مقدم؛ حاجی بردی قلیچی ینقاق؛ عباس بیابانی؛ فاختک طلیعی. "تاثیر نیتروژن و دور آبیاری بر صفات کمی و پروتئین ژنوتیپ های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط عدم تثبیت نیتروژن". مجله به زراعی کشاورزی، 22 ،2 ، 1399، 205-215. magiran.com/p2134940
Ali Nakhzari Moghaddam ; Hajberdi Ghelichi Yanghagh; Abbas Biabani; Fakhtak Taliey. "The effect of nitrogen and irrigation interval on quantity traits and protein of mung bean (Vigna radiata L.) genotypes under non fixation of nitrogen", Journal of Crop Improvment, 22, 2, 2020, 205-215. magiran.com/p2134940
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال