ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره صدیقی شیری، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، شهریار عصفوری، (1399). پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح کننده های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی، مجله به زراعی کشاورزی، 22(2)، 319-332. magiran.com/p2134949
Tahereh Sedighi Shiri, Malek Hossein Shahriari , Mohammad Hedayat, Shahriar Osfouri, (2020). The growth and biochemical responses of ornamental French marigold using of organic amendments in a gas condensate-contaminated soil, Journal of Crop Improvment, 22(2), 319-332. magiran.com/p2134949
طاهره صدیقی شیری، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، شهریار عصفوری، پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح کننده های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی. مجله به زراعی کشاورزی، 1399؛ 22(2): 319-332. magiran.com/p2134949
Tahereh Sedighi Shiri, Malek Hossein Shahriari , Mohammad Hedayat, Shahriar Osfouri, The growth and biochemical responses of ornamental French marigold using of organic amendments in a gas condensate-contaminated soil, Journal of Crop Improvment, 2020; 22(2): 319-332. magiran.com/p2134949
طاهره صدیقی شیری، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، شهریار عصفوری، "پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح کننده های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی"، مجله به زراعی کشاورزی 22، شماره 2 (1399): 319-332. magiran.com/p2134949
Tahereh Sedighi Shiri, Malek Hossein Shahriari , Mohammad Hedayat, Shahriar Osfouri, "The growth and biochemical responses of ornamental French marigold using of organic amendments in a gas condensate-contaminated soil", Journal of Crop Improvment 22, no.2 (2020): 319-332. magiran.com/p2134949
طاهره صدیقی شیری، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، شهریار عصفوری، (1399). 'پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح کننده های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی'، مجله به زراعی کشاورزی، 22(2)، صص.319-332. magiran.com/p2134949
Tahereh Sedighi Shiri, Malek Hossein Shahriari , Mohammad Hedayat, Shahriar Osfouri, (2020). 'The growth and biochemical responses of ornamental French marigold using of organic amendments in a gas condensate-contaminated soil', Journal of Crop Improvment, 22(2), pp.319-332. magiran.com/p2134949
طاهره صدیقی شیری؛ ملک حسین شهریاری؛ محمد هدایت؛ شهریار عصفوری. "پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح کننده های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی". مجله به زراعی کشاورزی، 22 ،2 ، 1399، 319-332. magiran.com/p2134949
Tahereh Sedighi Shiri; Malek Hossein Shahriari ; Mohammad Hedayat; Shahriar Osfouri. "The growth and biochemical responses of ornamental French marigold using of organic amendments in a gas condensate-contaminated soil", Journal of Crop Improvment, 22, 2, 2020, 319-332. magiran.com/p2134949
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال