ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید فلاحت خواه، علی اصغر ثیاب قدسی، علی کدخدایی، (1399). مقایسه تغییرات میزان های انباشت رسوب بخش بالایی سازند زاکین از طریق بررسی چینه نگاری چرخه ای در چاه های 2SK-1 و 2SKD-1 میدان گازی سلمان، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 36(2)، 1-22. magiran.com/p2135099
Omid Falahatkhah, AliAsghar Ciabeghodsi , Ali Kadkhodaie, (2020). Comparison of variations in sediment accumulation rates of the upper part of Zakeen Formation through cyclostratigraphic study in 2SK-1 and 2SKD-1 wells in Salman gas field, Stratigraphy and Sedimentology Researches, 36(2), 1-22. magiran.com/p2135099
امید فلاحت خواه، علی اصغر ثیاب قدسی، علی کدخدایی، مقایسه تغییرات میزان های انباشت رسوب بخش بالایی سازند زاکین از طریق بررسی چینه نگاری چرخه ای در چاه های 2SK-1 و 2SKD-1 میدان گازی سلمان. فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 1399؛ 36(2): 1-22. magiran.com/p2135099
Omid Falahatkhah, AliAsghar Ciabeghodsi , Ali Kadkhodaie, Comparison of variations in sediment accumulation rates of the upper part of Zakeen Formation through cyclostratigraphic study in 2SK-1 and 2SKD-1 wells in Salman gas field, Stratigraphy and Sedimentology Researches, 2020; 36(2): 1-22. magiran.com/p2135099
امید فلاحت خواه، علی اصغر ثیاب قدسی، علی کدخدایی، "مقایسه تغییرات میزان های انباشت رسوب بخش بالایی سازند زاکین از طریق بررسی چینه نگاری چرخه ای در چاه های 2SK-1 و 2SKD-1 میدان گازی سلمان"، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 36، شماره 2 (1399): 1-22. magiran.com/p2135099
Omid Falahatkhah, AliAsghar Ciabeghodsi , Ali Kadkhodaie, "Comparison of variations in sediment accumulation rates of the upper part of Zakeen Formation through cyclostratigraphic study in 2SK-1 and 2SKD-1 wells in Salman gas field", Stratigraphy and Sedimentology Researches 36, no.2 (2020): 1-22. magiran.com/p2135099
امید فلاحت خواه، علی اصغر ثیاب قدسی، علی کدخدایی، (1399). 'مقایسه تغییرات میزان های انباشت رسوب بخش بالایی سازند زاکین از طریق بررسی چینه نگاری چرخه ای در چاه های 2SK-1 و 2SKD-1 میدان گازی سلمان'، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 36(2)، صص.1-22. magiran.com/p2135099
Omid Falahatkhah, AliAsghar Ciabeghodsi , Ali Kadkhodaie, (2020). 'Comparison of variations in sediment accumulation rates of the upper part of Zakeen Formation through cyclostratigraphic study in 2SK-1 and 2SKD-1 wells in Salman gas field', Stratigraphy and Sedimentology Researches, 36(2), pp.1-22. magiran.com/p2135099
امید فلاحت خواه؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ علی کدخدایی. "مقایسه تغییرات میزان های انباشت رسوب بخش بالایی سازند زاکین از طریق بررسی چینه نگاری چرخه ای در چاه های 2SK-1 و 2SKD-1 میدان گازی سلمان". فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 36 ،2 ، 1399، 1-22. magiran.com/p2135099
Omid Falahatkhah; AliAsghar Ciabeghodsi ; Ali Kadkhodaie. "Comparison of variations in sediment accumulation rates of the upper part of Zakeen Formation through cyclostratigraphic study in 2SK-1 and 2SKD-1 wells in Salman gas field", Stratigraphy and Sedimentology Researches, 36, 2, 2020, 1-22. magiran.com/p2135099
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال