ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بشری سلیمانی پورلک، محمدحسین آدابی، احسان ده یادگاری، (1399). شرایط رسوب گذاری، چینه نگاری سکانسی و ژئوشیمی سازند تیزکوه در برش پل زغال (جنوب چالوس)، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 36(2)، 23-50. magiran.com/p2135100
Boshra Soleimani, Mohammadhossein Adabi , Ehsan Dehyadegari, (2020). Sedimentary characteristics, sequence stratigraphy and geochemistry of the Tiz Kuh Formation in the Pol-e-Zoghal section (South of Chalus), Stratigraphy and Sedimentology Researches, 36(2), 23-50. magiran.com/p2135100
بشری سلیمانی پورلک، محمدحسین آدابی، احسان ده یادگاری، شرایط رسوب گذاری، چینه نگاری سکانسی و ژئوشیمی سازند تیزکوه در برش پل زغال (جنوب چالوس). فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 1399؛ 36(2): 23-50. magiran.com/p2135100
Boshra Soleimani, Mohammadhossein Adabi , Ehsan Dehyadegari, Sedimentary characteristics, sequence stratigraphy and geochemistry of the Tiz Kuh Formation in the Pol-e-Zoghal section (South of Chalus), Stratigraphy and Sedimentology Researches, 2020; 36(2): 23-50. magiran.com/p2135100
بشری سلیمانی پورلک، محمدحسین آدابی، احسان ده یادگاری، "شرایط رسوب گذاری، چینه نگاری سکانسی و ژئوشیمی سازند تیزکوه در برش پل زغال (جنوب چالوس)"، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 36، شماره 2 (1399): 23-50. magiran.com/p2135100
Boshra Soleimani, Mohammadhossein Adabi , Ehsan Dehyadegari, "Sedimentary characteristics, sequence stratigraphy and geochemistry of the Tiz Kuh Formation in the Pol-e-Zoghal section (South of Chalus)", Stratigraphy and Sedimentology Researches 36, no.2 (2020): 23-50. magiran.com/p2135100
بشری سلیمانی پورلک، محمدحسین آدابی، احسان ده یادگاری، (1399). 'شرایط رسوب گذاری، چینه نگاری سکانسی و ژئوشیمی سازند تیزکوه در برش پل زغال (جنوب چالوس)'، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 36(2)، صص.23-50. magiran.com/p2135100
Boshra Soleimani, Mohammadhossein Adabi , Ehsan Dehyadegari, (2020). 'Sedimentary characteristics, sequence stratigraphy and geochemistry of the Tiz Kuh Formation in the Pol-e-Zoghal section (South of Chalus)', Stratigraphy and Sedimentology Researches, 36(2), pp.23-50. magiran.com/p2135100
بشری سلیمانی پورلک؛ محمدحسین آدابی؛ احسان ده یادگاری. "شرایط رسوب گذاری، چینه نگاری سکانسی و ژئوشیمی سازند تیزکوه در برش پل زغال (جنوب چالوس)". فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 36 ،2 ، 1399، 23-50. magiran.com/p2135100
Boshra Soleimani; Mohammadhossein Adabi ; Ehsan Dehyadegari. "Sedimentary characteristics, sequence stratigraphy and geochemistry of the Tiz Kuh Formation in the Pol-e-Zoghal section (South of Chalus)", Stratigraphy and Sedimentology Researches, 36, 2, 2020, 23-50. magiran.com/p2135100
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال