ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صفورا یاسبلاغی شراهی، بیژن یوسفی یگانه، سکینه عارفی فرد، محمدمهدی فرهپور، دانیل وچار، (1399). بازنگری فوزولینیدهای اواخر پرمین زیرین در شمال طبس، شرق ایران مرکزی و کاربردهای تکتونیکی، آب و هوایی و جغرافیای زیستی دیرینه آنها، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 36(2)، 51-74. magiran.com/p2135101
Safoora Yasbolaghi Sharahi, Bizhan Yousefi Yeganeh, Sakineh Arefifard , MohammadMehdi Farahpour, Daniel Vachard, (2020). Re-examination of late Early Permian fusulinids in North Tabas, East-central Iran and their palaeotectonic, palaeoclimate and palaeobiogeographic applications, Stratigraphy and Sedimentology Researches, 36(2), 51-74. magiran.com/p2135101
صفورا یاسبلاغی شراهی، بیژن یوسفی یگانه، سکینه عارفی فرد، محمدمهدی فرهپور، دانیل وچار، بازنگری فوزولینیدهای اواخر پرمین زیرین در شمال طبس، شرق ایران مرکزی و کاربردهای تکتونیکی، آب و هوایی و جغرافیای زیستی دیرینه آنها. فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 1399؛ 36(2): 51-74. magiran.com/p2135101
Safoora Yasbolaghi Sharahi, Bizhan Yousefi Yeganeh, Sakineh Arefifard , MohammadMehdi Farahpour, Daniel Vachard, Re-examination of late Early Permian fusulinids in North Tabas, East-central Iran and their palaeotectonic, palaeoclimate and palaeobiogeographic applications, Stratigraphy and Sedimentology Researches, 2020; 36(2): 51-74. magiran.com/p2135101
صفورا یاسبلاغی شراهی، بیژن یوسفی یگانه، سکینه عارفی فرد، محمدمهدی فرهپور، دانیل وچار، "بازنگری فوزولینیدهای اواخر پرمین زیرین در شمال طبس، شرق ایران مرکزی و کاربردهای تکتونیکی، آب و هوایی و جغرافیای زیستی دیرینه آنها"، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 36، شماره 2 (1399): 51-74. magiran.com/p2135101
Safoora Yasbolaghi Sharahi, Bizhan Yousefi Yeganeh, Sakineh Arefifard , MohammadMehdi Farahpour, Daniel Vachard, "Re-examination of late Early Permian fusulinids in North Tabas, East-central Iran and their palaeotectonic, palaeoclimate and palaeobiogeographic applications", Stratigraphy and Sedimentology Researches 36, no.2 (2020): 51-74. magiran.com/p2135101
صفورا یاسبلاغی شراهی، بیژن یوسفی یگانه، سکینه عارفی فرد، محمدمهدی فرهپور، دانیل وچار، (1399). 'بازنگری فوزولینیدهای اواخر پرمین زیرین در شمال طبس، شرق ایران مرکزی و کاربردهای تکتونیکی، آب و هوایی و جغرافیای زیستی دیرینه آنها'، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 36(2)، صص.51-74. magiran.com/p2135101
Safoora Yasbolaghi Sharahi, Bizhan Yousefi Yeganeh, Sakineh Arefifard , MohammadMehdi Farahpour, Daniel Vachard, (2020). 'Re-examination of late Early Permian fusulinids in North Tabas, East-central Iran and their palaeotectonic, palaeoclimate and palaeobiogeographic applications', Stratigraphy and Sedimentology Researches, 36(2), pp.51-74. magiran.com/p2135101
صفورا یاسبلاغی شراهی؛ بیژن یوسفی یگانه؛ سکینه عارفی فرد؛ محمدمهدی فرهپور؛ دانیل وچار. "بازنگری فوزولینیدهای اواخر پرمین زیرین در شمال طبس، شرق ایران مرکزی و کاربردهای تکتونیکی، آب و هوایی و جغرافیای زیستی دیرینه آنها". فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 36 ،2 ، 1399، 51-74. magiran.com/p2135101
Safoora Yasbolaghi Sharahi; Bizhan Yousefi Yeganeh; Sakineh Arefifard ; MohammadMehdi Farahpour; Daniel Vachard. "Re-examination of late Early Permian fusulinids in North Tabas, East-central Iran and their palaeotectonic, palaeoclimate and palaeobiogeographic applications", Stratigraphy and Sedimentology Researches, 36, 2, 2020, 51-74. magiran.com/p2135101
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال