ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمزه مهرابی، حسین نوری، جواد سبحانی، (1399). بررسی کنترل ویژگی های رخساره ای و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در ناحیه زاگرس مرکزی، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 36(2)، 75-104. magiran.com/p2135102
Hamzeh Mehrabi , Hossein Noori, Javad Sobhani, (2020). Controls of depositional facies and diagenetic alterations on reservoir quality of the Fahliyan Formation in the Central Zagros area, Stratigraphy and Sedimentology Researches, 36(2), 75-104. magiran.com/p2135102
حمزه مهرابی، حسین نوری، جواد سبحانی، بررسی کنترل ویژگی های رخساره ای و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در ناحیه زاگرس مرکزی. فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 1399؛ 36(2): 75-104. magiran.com/p2135102
Hamzeh Mehrabi , Hossein Noori, Javad Sobhani, Controls of depositional facies and diagenetic alterations on reservoir quality of the Fahliyan Formation in the Central Zagros area, Stratigraphy and Sedimentology Researches, 2020; 36(2): 75-104. magiran.com/p2135102
حمزه مهرابی، حسین نوری، جواد سبحانی، "بررسی کنترل ویژگی های رخساره ای و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در ناحیه زاگرس مرکزی"، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 36، شماره 2 (1399): 75-104. magiran.com/p2135102
Hamzeh Mehrabi , Hossein Noori, Javad Sobhani, "Controls of depositional facies and diagenetic alterations on reservoir quality of the Fahliyan Formation in the Central Zagros area", Stratigraphy and Sedimentology Researches 36, no.2 (2020): 75-104. magiran.com/p2135102
حمزه مهرابی، حسین نوری، جواد سبحانی، (1399). 'بررسی کنترل ویژگی های رخساره ای و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در ناحیه زاگرس مرکزی'، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 36(2)، صص.75-104. magiran.com/p2135102
Hamzeh Mehrabi , Hossein Noori, Javad Sobhani, (2020). 'Controls of depositional facies and diagenetic alterations on reservoir quality of the Fahliyan Formation in the Central Zagros area', Stratigraphy and Sedimentology Researches, 36(2), pp.75-104. magiran.com/p2135102
حمزه مهرابی؛ حسین نوری؛ جواد سبحانی. "بررسی کنترل ویژگی های رخساره ای و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در ناحیه زاگرس مرکزی". فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 36 ،2 ، 1399، 75-104. magiran.com/p2135102
Hamzeh Mehrabi ; Hossein Noori; Javad Sobhani. "Controls of depositional facies and diagenetic alterations on reservoir quality of the Fahliyan Formation in the Central Zagros area", Stratigraphy and Sedimentology Researches, 36, 2, 2020, 75-104. magiran.com/p2135102
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال