ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی غلام دخت بندری، پیمان رضائی، منصور قربانی، (1399). مشخصه های رسوبی و ژئوشیمیایی نهشته های ساحلی جزیره هرمز در جنوب ایران، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 36(2)، 105-124. magiran.com/p2135103
Mehdi Gholamdokht Bandari, Peiman Rezaie , Mansour Ghorbani, (2020). Sedimentary and geochemical characteristics of coastal deposits in Hormoz Island in the south of Iran, Stratigraphy and Sedimentology Researches, 36(2), 105-124. magiran.com/p2135103
مهدی غلام دخت بندری، پیمان رضائی، منصور قربانی، مشخصه های رسوبی و ژئوشیمیایی نهشته های ساحلی جزیره هرمز در جنوب ایران. فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 1399؛ 36(2): 105-124. magiran.com/p2135103
Mehdi Gholamdokht Bandari, Peiman Rezaie , Mansour Ghorbani, Sedimentary and geochemical characteristics of coastal deposits in Hormoz Island in the south of Iran, Stratigraphy and Sedimentology Researches, 2020; 36(2): 105-124. magiran.com/p2135103
مهدی غلام دخت بندری، پیمان رضائی، منصور قربانی، "مشخصه های رسوبی و ژئوشیمیایی نهشته های ساحلی جزیره هرمز در جنوب ایران"، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 36، شماره 2 (1399): 105-124. magiran.com/p2135103
Mehdi Gholamdokht Bandari, Peiman Rezaie , Mansour Ghorbani, "Sedimentary and geochemical characteristics of coastal deposits in Hormoz Island in the south of Iran", Stratigraphy and Sedimentology Researches 36, no.2 (2020): 105-124. magiran.com/p2135103
مهدی غلام دخت بندری، پیمان رضائی، منصور قربانی، (1399). 'مشخصه های رسوبی و ژئوشیمیایی نهشته های ساحلی جزیره هرمز در جنوب ایران'، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 36(2)، صص.105-124. magiran.com/p2135103
Mehdi Gholamdokht Bandari, Peiman Rezaie , Mansour Ghorbani, (2020). 'Sedimentary and geochemical characteristics of coastal deposits in Hormoz Island in the south of Iran', Stratigraphy and Sedimentology Researches, 36(2), pp.105-124. magiran.com/p2135103
مهدی غلام دخت بندری؛ پیمان رضائی؛ منصور قربانی. "مشخصه های رسوبی و ژئوشیمیایی نهشته های ساحلی جزیره هرمز در جنوب ایران". فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 36 ،2 ، 1399، 105-124. magiran.com/p2135103
Mehdi Gholamdokht Bandari; Peiman Rezaie ; Mansour Ghorbani. "Sedimentary and geochemical characteristics of coastal deposits in Hormoz Island in the south of Iran", Stratigraphy and Sedimentology Researches, 36, 2, 2020, 105-124. magiran.com/p2135103
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال