ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرویز مولوی، حبیبه سلوت، نیکو سلمانی اقدم، مهریار ندرمحمدی، (1399). اثربخشی درمان شناختی رفتاری همراه دارو در کاهش علائم و نشانه های اختلال خلقی دوقطبی نوع-I، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 7(2)، 92-103. magiran.com/p2135123
Parviz Molavi, Habibeh Salvat, Niko Salmani Aghdam, Mehriar Nader Mohammadi, (2020). The efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT + TAU) on reducing type-I Bipolar disorder symptoms, shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 7(2), 92-103. magiran.com/p2135123
پرویز مولوی، حبیبه سلوت، نیکو سلمانی اقدم، مهریار ندرمحمدی، اثربخشی درمان شناختی رفتاری همراه دارو در کاهش علائم و نشانه های اختلال خلقی دوقطبی نوع-I. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 1399؛ 7(2): 92-103. magiran.com/p2135123
Parviz Molavi, Habibeh Salvat, Niko Salmani Aghdam, Mehriar Nader Mohammadi, The efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT + TAU) on reducing type-I Bipolar disorder symptoms, shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 2020; 7(2): 92-103. magiran.com/p2135123
پرویز مولوی، حبیبه سلوت، نیکو سلمانی اقدم، مهریار ندرمحمدی، "اثربخشی درمان شناختی رفتاری همراه دارو در کاهش علائم و نشانه های اختلال خلقی دوقطبی نوع-I"، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 7، شماره 2 (1399): 92-103. magiran.com/p2135123
Parviz Molavi, Habibeh Salvat, Niko Salmani Aghdam, Mehriar Nader Mohammadi, "The efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT + TAU) on reducing type-I Bipolar disorder symptoms", shenakht Journal of Psychology and Psychiatry 7, no.2 (2020): 92-103. magiran.com/p2135123
پرویز مولوی، حبیبه سلوت، نیکو سلمانی اقدم، مهریار ندرمحمدی، (1399). 'اثربخشی درمان شناختی رفتاری همراه دارو در کاهش علائم و نشانه های اختلال خلقی دوقطبی نوع-I'، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 7(2)، صص.92-103. magiran.com/p2135123
Parviz Molavi, Habibeh Salvat, Niko Salmani Aghdam, Mehriar Nader Mohammadi, (2020). 'The efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT + TAU) on reducing type-I Bipolar disorder symptoms', shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 7(2), pp.92-103. magiran.com/p2135123
پرویز مولوی؛ حبیبه سلوت؛ نیکو سلمانی اقدم؛ مهریار ندرمحمدی. "اثربخشی درمان شناختی رفتاری همراه دارو در کاهش علائم و نشانه های اختلال خلقی دوقطبی نوع-I". مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 7 ،2 ، 1399، 92-103. magiran.com/p2135123
Parviz Molavi; Habibeh Salvat; Niko Salmani Aghdam; Mehriar Nader Mohammadi. "The efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT + TAU) on reducing type-I Bipolar disorder symptoms", shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 7, 2, 2020, 92-103. magiran.com/p2135123
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال