ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد خدادادی سنگده، سولماز رنجی، محسن رضایی آهوانویی، (1399). انگیزه های اقدام به جراحی های زیبایی در زنان متاهل: یک مطالعه ی کیفی، فصلنامه پوست و زیبایی، 11(1)، 14-27. magiran.com/p2135322
Javad Khodadadi Sangdeh, Solmaz Ranji, Mohsen Rezaee Ahvanuee, (2020). The motivations of doing cosmetic surgeries in married women: a qualitative study, Journal of Dermatology and Cosmetics, 11(1), 14-27. magiran.com/p2135322
جواد خدادادی سنگده، سولماز رنجی، محسن رضایی آهوانویی، انگیزه های اقدام به جراحی های زیبایی در زنان متاهل: یک مطالعه ی کیفی. فصلنامه پوست و زیبایی، 1399؛ 11(1): 14-27. magiran.com/p2135322
Javad Khodadadi Sangdeh, Solmaz Ranji, Mohsen Rezaee Ahvanuee, The motivations of doing cosmetic surgeries in married women: a qualitative study, Journal of Dermatology and Cosmetics, 2020; 11(1): 14-27. magiran.com/p2135322
جواد خدادادی سنگده، سولماز رنجی، محسن رضایی آهوانویی، "انگیزه های اقدام به جراحی های زیبایی در زنان متاهل: یک مطالعه ی کیفی"، فصلنامه پوست و زیبایی 11، شماره 1 (1399): 14-27. magiran.com/p2135322
Javad Khodadadi Sangdeh, Solmaz Ranji, Mohsen Rezaee Ahvanuee, "The motivations of doing cosmetic surgeries in married women: a qualitative study", Journal of Dermatology and Cosmetics 11, no.1 (2020): 14-27. magiran.com/p2135322
جواد خدادادی سنگده، سولماز رنجی، محسن رضایی آهوانویی، (1399). 'انگیزه های اقدام به جراحی های زیبایی در زنان متاهل: یک مطالعه ی کیفی'، فصلنامه پوست و زیبایی، 11(1)، صص.14-27. magiran.com/p2135322
Javad Khodadadi Sangdeh, Solmaz Ranji, Mohsen Rezaee Ahvanuee, (2020). 'The motivations of doing cosmetic surgeries in married women: a qualitative study', Journal of Dermatology and Cosmetics, 11(1), pp.14-27. magiran.com/p2135322
جواد خدادادی سنگده؛ سولماز رنجی؛ محسن رضایی آهوانویی. "انگیزه های اقدام به جراحی های زیبایی در زنان متاهل: یک مطالعه ی کیفی". فصلنامه پوست و زیبایی، 11 ،1 ، 1399، 14-27. magiran.com/p2135322
Javad Khodadadi Sangdeh; Solmaz Ranji; Mohsen Rezaee Ahvanuee. "The motivations of doing cosmetic surgeries in married women: a qualitative study", Journal of Dermatology and Cosmetics, 11, 1, 2020, 14-27. magiran.com/p2135322
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال