ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمدرضا رحمتی، فرزاد چیت سازی، مهدی رئیس زاده، (1399). ارزیابی عملکرد مبدل حرارتی لوله مارپیچ و لوله مستقیم با استفاده ازنانو سیال هیبریدی، مجله مکانیک سازه ها و شاره ها، 10(1)، 193-207. magiran.com/p2135382
A.R. Rahmati , F. Chitsazi, M. Reiszadeh, (2020). Evaluation of Performance of both Spiral and Direct Tube Heat Exchanger Using the Hybrid Nano fluid, Journal of Solid and Fluid Mechanics, 10(1), 193-207. magiran.com/p2135382
احمدرضا رحمتی، فرزاد چیت سازی، مهدی رئیس زاده، ارزیابی عملکرد مبدل حرارتی لوله مارپیچ و لوله مستقیم با استفاده ازنانو سیال هیبریدی. مجله مکانیک سازه ها و شاره ها، 1399؛ 10(1): 193-207. magiran.com/p2135382
A.R. Rahmati , F. Chitsazi, M. Reiszadeh, Evaluation of Performance of both Spiral and Direct Tube Heat Exchanger Using the Hybrid Nano fluid, Journal of Solid and Fluid Mechanics, 2020; 10(1): 193-207. magiran.com/p2135382
احمدرضا رحمتی، فرزاد چیت سازی، مهدی رئیس زاده، "ارزیابی عملکرد مبدل حرارتی لوله مارپیچ و لوله مستقیم با استفاده ازنانو سیال هیبریدی"، مجله مکانیک سازه ها و شاره ها 10، شماره 1 (1399): 193-207. magiran.com/p2135382
A.R. Rahmati , F. Chitsazi, M. Reiszadeh, "Evaluation of Performance of both Spiral and Direct Tube Heat Exchanger Using the Hybrid Nano fluid", Journal of Solid and Fluid Mechanics 10, no.1 (2020): 193-207. magiran.com/p2135382
احمدرضا رحمتی، فرزاد چیت سازی، مهدی رئیس زاده، (1399). 'ارزیابی عملکرد مبدل حرارتی لوله مارپیچ و لوله مستقیم با استفاده ازنانو سیال هیبریدی'، مجله مکانیک سازه ها و شاره ها، 10(1)، صص.193-207. magiran.com/p2135382
A.R. Rahmati , F. Chitsazi, M. Reiszadeh, (2020). 'Evaluation of Performance of both Spiral and Direct Tube Heat Exchanger Using the Hybrid Nano fluid', Journal of Solid and Fluid Mechanics, 10(1), pp.193-207. magiran.com/p2135382
احمدرضا رحمتی؛ فرزاد چیت سازی؛ مهدی رئیس زاده. "ارزیابی عملکرد مبدل حرارتی لوله مارپیچ و لوله مستقیم با استفاده ازنانو سیال هیبریدی". مجله مکانیک سازه ها و شاره ها، 10 ،1 ، 1399، 193-207. magiran.com/p2135382
A.R. Rahmati ; F. Chitsazi; M. Reiszadeh. "Evaluation of Performance of both Spiral and Direct Tube Heat Exchanger Using the Hybrid Nano fluid", Journal of Solid and Fluid Mechanics, 10, 1, 2020, 193-207. magiran.com/p2135382
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال