ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یحیی نورالدینی اقدم، نرگس محمدی بدر، سید غلامرضا غیبی، (1399). تحلیل مفهوم بلاغی و زبان شناختی دو نشانه زبانی «محتسب» و «دنیا» در غزلی از حافظ بر مبنای رویکرد نشانه شناسی «اومبرتو اکو»، نشریه مطالعات زبانی بلاغی، 11(21)، 415-444. magiran.com/p2135443
Yahya Nooraddini Agdam , Narges Mohammadi Badr, Gholamreza Ghaybi, (2020). Analysis of the rhetorical and linguistic concept of the two linguistic signs "Mohtasb" and "Donya" in a lyric by Hafez Based on Omberto Eco's semiotic approach, Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies, 11(21), 415-444. magiran.com/p2135443
یحیی نورالدینی اقدم، نرگس محمدی بدر، سید غلامرضا غیبی، تحلیل مفهوم بلاغی و زبان شناختی دو نشانه زبانی «محتسب» و «دنیا» در غزلی از حافظ بر مبنای رویکرد نشانه شناسی «اومبرتو اکو». نشریه مطالعات زبانی بلاغی، 1399؛ 11(21): 415-444. magiran.com/p2135443
Yahya Nooraddini Agdam , Narges Mohammadi Badr, Gholamreza Ghaybi, Analysis of the rhetorical and linguistic concept of the two linguistic signs "Mohtasb" and "Donya" in a lyric by Hafez Based on Omberto Eco's semiotic approach, Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies, 2020; 11(21): 415-444. magiran.com/p2135443
یحیی نورالدینی اقدم، نرگس محمدی بدر، سید غلامرضا غیبی، "تحلیل مفهوم بلاغی و زبان شناختی دو نشانه زبانی «محتسب» و «دنیا» در غزلی از حافظ بر مبنای رویکرد نشانه شناسی «اومبرتو اکو»"، نشریه مطالعات زبانی بلاغی 11، شماره 21 (1399): 415-444. magiran.com/p2135443
Yahya Nooraddini Agdam , Narges Mohammadi Badr, Gholamreza Ghaybi, "Analysis of the rhetorical and linguistic concept of the two linguistic signs "Mohtasb" and "Donya" in a lyric by Hafez Based on Omberto Eco's semiotic approach", Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies 11, no.21 (2020): 415-444. magiran.com/p2135443
یحیی نورالدینی اقدم، نرگس محمدی بدر، سید غلامرضا غیبی، (1399). 'تحلیل مفهوم بلاغی و زبان شناختی دو نشانه زبانی «محتسب» و «دنیا» در غزلی از حافظ بر مبنای رویکرد نشانه شناسی «اومبرتو اکو»'، نشریه مطالعات زبانی بلاغی، 11(21)، صص.415-444. magiran.com/p2135443
Yahya Nooraddini Agdam , Narges Mohammadi Badr, Gholamreza Ghaybi, (2020). 'Analysis of the rhetorical and linguistic concept of the two linguistic signs "Mohtasb" and "Donya" in a lyric by Hafez Based on Omberto Eco's semiotic approach', Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies, 11(21), pp.415-444. magiran.com/p2135443
یحیی نورالدینی اقدم؛ نرگس محمدی بدر؛ سید غلامرضا غیبی. "تحلیل مفهوم بلاغی و زبان شناختی دو نشانه زبانی «محتسب» و «دنیا» در غزلی از حافظ بر مبنای رویکرد نشانه شناسی «اومبرتو اکو»". نشریه مطالعات زبانی بلاغی، 11 ،21 ، 1399، 415-444. magiran.com/p2135443
Yahya Nooraddini Agdam ; Narges Mohammadi Badr; Gholamreza Ghaybi. "Analysis of the rhetorical and linguistic concept of the two linguistic signs "Mohtasb" and "Donya" in a lyric by Hafez Based on Omberto Eco's semiotic approach", Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies, 11, 21, 2020, 415-444. magiran.com/p2135443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال