ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسینعلی جان نثاری، سید حسین واعظی، (1399). نقش الگوهای اخلاقی در تربیت اجتماعی از منظر قرآن کریم، نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، 51(2)، 75-96. magiran.com/p2135448
HosseinAli Jannesari, Seyed Hossein Vaezi, (2020). The Role of Ethical Models in Social Education from the perspective of the Holy Quran, Quranic & Hadith Studies, 51(2), 75-96. magiran.com/p2135448
حسینعلی جان نثاری، سید حسین واعظی، نقش الگوهای اخلاقی در تربیت اجتماعی از منظر قرآن کریم. نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، 1399؛ 51(2): 75-96. magiran.com/p2135448
HosseinAli Jannesari, Seyed Hossein Vaezi, The Role of Ethical Models in Social Education from the perspective of the Holy Quran, Quranic & Hadith Studies, 2020; 51(2): 75-96. magiran.com/p2135448
حسینعلی جان نثاری، سید حسین واعظی، "نقش الگوهای اخلاقی در تربیت اجتماعی از منظر قرآن کریم"، نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث 51، شماره 2 (1399): 75-96. magiran.com/p2135448
HosseinAli Jannesari, Seyed Hossein Vaezi, "The Role of Ethical Models in Social Education from the perspective of the Holy Quran", Quranic & Hadith Studies 51, no.2 (2020): 75-96. magiran.com/p2135448
حسینعلی جان نثاری، سید حسین واعظی، (1399). 'نقش الگوهای اخلاقی در تربیت اجتماعی از منظر قرآن کریم'، نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، 51(2)، صص.75-96. magiran.com/p2135448
HosseinAli Jannesari, Seyed Hossein Vaezi, (2020). 'The Role of Ethical Models in Social Education from the perspective of the Holy Quran', Quranic & Hadith Studies, 51(2), pp.75-96. magiran.com/p2135448
حسینعلی جان نثاری؛ سید حسین واعظی. "نقش الگوهای اخلاقی در تربیت اجتماعی از منظر قرآن کریم". نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، 51 ،2 ، 1399، 75-96. magiran.com/p2135448
HosseinAli Jannesari; Seyed Hossein Vaezi. "The Role of Ethical Models in Social Education from the perspective of the Holy Quran", Quranic & Hadith Studies, 51, 2, 2020, 75-96. magiran.com/p2135448
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال