ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن بابامحمدی، زهرا صیادجو، فائزه دیهیم فر، هاجر چهارپاشلو، راهب قربانی، (1399). سبک یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان: یک مطالعه مقطعی در سال 1396، فصلنامه حیات، 26(1)، 1-14. magiran.com/p2135737
Hassan Babamohamadi, Zahra Sayadjou, Faezeh Daihimfar, Hajar Chahrpashloo, Raheb Ghorbani, (2020). Learning style of students of Semnan University of Medical sciences: A cross sectional study in 2017, Hayat, 26(1), 1-14. magiran.com/p2135737
حسن بابامحمدی، زهرا صیادجو، فائزه دیهیم فر، هاجر چهارپاشلو، راهب قربانی، سبک یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان: یک مطالعه مقطعی در سال 1396. فصلنامه حیات، 1399؛ 26(1): 1-14. magiran.com/p2135737
Hassan Babamohamadi, Zahra Sayadjou, Faezeh Daihimfar, Hajar Chahrpashloo, Raheb Ghorbani, Learning style of students of Semnan University of Medical sciences: A cross sectional study in 2017, Hayat, 2020; 26(1): 1-14. magiran.com/p2135737
حسن بابامحمدی، زهرا صیادجو، فائزه دیهیم فر، هاجر چهارپاشلو، راهب قربانی، "سبک یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان: یک مطالعه مقطعی در سال 1396"، فصلنامه حیات 26، شماره 1 (1399): 1-14. magiran.com/p2135737
Hassan Babamohamadi, Zahra Sayadjou, Faezeh Daihimfar, Hajar Chahrpashloo, Raheb Ghorbani, "Learning style of students of Semnan University of Medical sciences: A cross sectional study in 2017", Hayat 26, no.1 (2020): 1-14. magiran.com/p2135737
حسن بابامحمدی، زهرا صیادجو، فائزه دیهیم فر، هاجر چهارپاشلو، راهب قربانی، (1399). 'سبک یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان: یک مطالعه مقطعی در سال 1396'، فصلنامه حیات، 26(1)، صص.1-14. magiran.com/p2135737
Hassan Babamohamadi, Zahra Sayadjou, Faezeh Daihimfar, Hajar Chahrpashloo, Raheb Ghorbani, (2020). 'Learning style of students of Semnan University of Medical sciences: A cross sectional study in 2017', Hayat, 26(1), pp.1-14. magiran.com/p2135737
حسن بابامحمدی؛ زهرا صیادجو؛ فائزه دیهیم فر؛ هاجر چهارپاشلو؛ راهب قربانی. "سبک یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان: یک مطالعه مقطعی در سال 1396". فصلنامه حیات، 26 ،1 ، 1399، 1-14. magiran.com/p2135737
Hassan Babamohamadi; Zahra Sayadjou; Faezeh Daihimfar; Hajar Chahrpashloo; Raheb Ghorbani. "Learning style of students of Semnan University of Medical sciences: A cross sectional study in 2017", Hayat, 26, 1, 2020, 1-14. magiran.com/p2135737
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال