ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ریحانه جراحی، ناهید گلمکانی، سید رضا مظلوم، (1399). مقایسه آموزش مبتنی بر گروه های کوچک با مشارکت مادران و آموزش معمول بر رفتارهای بهداشت قاعدگی دختران نوجوان، یک کارآزمایی بالینی، فصلنامه حیات، 26(1)، 15-27. magiran.com/p2135738
Reihaneh Jarrahi, Nahid Golmakani, Seyyed Reza Mazlom, (2020). Comparison of small group-based education with maternal participation and routine education on adolescent girls’ menstrual health behaviors, a clinical trialReihaneh, Hayat, 26(1), 15-27. magiran.com/p2135738
ریحانه جراحی، ناهید گلمکانی، سید رضا مظلوم، مقایسه آموزش مبتنی بر گروه های کوچک با مشارکت مادران و آموزش معمول بر رفتارهای بهداشت قاعدگی دختران نوجوان، یک کارآزمایی بالینی. فصلنامه حیات، 1399؛ 26(1): 15-27. magiran.com/p2135738
Reihaneh Jarrahi, Nahid Golmakani, Seyyed Reza Mazlom, Comparison of small group-based education with maternal participation and routine education on adolescent girls’ menstrual health behaviors, a clinical trialReihaneh, Hayat, 2020; 26(1): 15-27. magiran.com/p2135738
ریحانه جراحی، ناهید گلمکانی، سید رضا مظلوم، "مقایسه آموزش مبتنی بر گروه های کوچک با مشارکت مادران و آموزش معمول بر رفتارهای بهداشت قاعدگی دختران نوجوان، یک کارآزمایی بالینی"، فصلنامه حیات 26، شماره 1 (1399): 15-27. magiran.com/p2135738
Reihaneh Jarrahi, Nahid Golmakani, Seyyed Reza Mazlom, "Comparison of small group-based education with maternal participation and routine education on adolescent girls’ menstrual health behaviors, a clinical trialReihaneh", Hayat 26, no.1 (2020): 15-27. magiran.com/p2135738
ریحانه جراحی، ناهید گلمکانی، سید رضا مظلوم، (1399). 'مقایسه آموزش مبتنی بر گروه های کوچک با مشارکت مادران و آموزش معمول بر رفتارهای بهداشت قاعدگی دختران نوجوان، یک کارآزمایی بالینی'، فصلنامه حیات، 26(1)، صص.15-27. magiran.com/p2135738
Reihaneh Jarrahi, Nahid Golmakani, Seyyed Reza Mazlom, (2020). 'Comparison of small group-based education with maternal participation and routine education on adolescent girls’ menstrual health behaviors, a clinical trialReihaneh', Hayat, 26(1), pp.15-27. magiran.com/p2135738
ریحانه جراحی؛ ناهید گلمکانی؛ سید رضا مظلوم. "مقایسه آموزش مبتنی بر گروه های کوچک با مشارکت مادران و آموزش معمول بر رفتارهای بهداشت قاعدگی دختران نوجوان، یک کارآزمایی بالینی". فصلنامه حیات، 26 ،1 ، 1399، 15-27. magiran.com/p2135738
Reihaneh Jarrahi; Nahid Golmakani; Seyyed Reza Mazlom. "Comparison of small group-based education with maternal participation and routine education on adolescent girls’ menstrual health behaviors, a clinical trialReihaneh", Hayat, 26, 1, 2020, 15-27. magiran.com/p2135738
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال