ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر رستم پور، فاطمه عرفانیان ارغوانیان، معصومه کردی، محمدتقی شاکری، فریده اخلاقی، سید محسن اصغری نکاح، (1399). تاثیر مشاوره حمایتی زوج ها بر رفتار خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با انسولین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده، فصلنامه حیات، 26(1)، 58-71. magiran.com/p2135741
Sahar Rostampour, Fatemeh Erfanian Arghavanian, Masoumeh Kordi, Mohammad Taghi Shakeri, Farideh Akhlaghi, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, (2020). The effect of couples' supportive counseling on self-care behavior in women with insulin-treated gestational diabetes: A randomized clinical trial, Hayat, 26(1), 58-71. magiran.com/p2135741
سحر رستم پور، فاطمه عرفانیان ارغوانیان، معصومه کردی، محمدتقی شاکری، فریده اخلاقی، سید محسن اصغری نکاح، تاثیر مشاوره حمایتی زوج ها بر رفتار خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با انسولین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده. فصلنامه حیات، 1399؛ 26(1): 58-71. magiran.com/p2135741
Sahar Rostampour, Fatemeh Erfanian Arghavanian, Masoumeh Kordi, Mohammad Taghi Shakeri, Farideh Akhlaghi, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, The effect of couples' supportive counseling on self-care behavior in women with insulin-treated gestational diabetes: A randomized clinical trial, Hayat, 2020; 26(1): 58-71. magiran.com/p2135741
سحر رستم پور، فاطمه عرفانیان ارغوانیان، معصومه کردی، محمدتقی شاکری، فریده اخلاقی، سید محسن اصغری نکاح، "تاثیر مشاوره حمایتی زوج ها بر رفتار خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با انسولین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده"، فصلنامه حیات 26، شماره 1 (1399): 58-71. magiran.com/p2135741
Sahar Rostampour, Fatemeh Erfanian Arghavanian, Masoumeh Kordi, Mohammad Taghi Shakeri, Farideh Akhlaghi, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, "The effect of couples' supportive counseling on self-care behavior in women with insulin-treated gestational diabetes: A randomized clinical trial", Hayat 26, no.1 (2020): 58-71. magiran.com/p2135741
سحر رستم پور، فاطمه عرفانیان ارغوانیان، معصومه کردی، محمدتقی شاکری، فریده اخلاقی، سید محسن اصغری نکاح، (1399). 'تاثیر مشاوره حمایتی زوج ها بر رفتار خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با انسولین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده'، فصلنامه حیات، 26(1)، صص.58-71. magiran.com/p2135741
Sahar Rostampour, Fatemeh Erfanian Arghavanian, Masoumeh Kordi, Mohammad Taghi Shakeri, Farideh Akhlaghi, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, (2020). 'The effect of couples' supportive counseling on self-care behavior in women with insulin-treated gestational diabetes: A randomized clinical trial', Hayat, 26(1), pp.58-71. magiran.com/p2135741
سحر رستم پور؛ فاطمه عرفانیان ارغوانیان؛ معصومه کردی؛ محمدتقی شاکری؛ فریده اخلاقی؛ سید محسن اصغری نکاح. "تاثیر مشاوره حمایتی زوج ها بر رفتار خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با انسولین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده". فصلنامه حیات، 26 ،1 ، 1399، 58-71. magiran.com/p2135741
Sahar Rostampour; Fatemeh Erfanian Arghavanian; Masoumeh Kordi; Mohammad Taghi Shakeri; Farideh Akhlaghi; Seyyed Mohsen Asghari Nekah. "The effect of couples' supportive counseling on self-care behavior in women with insulin-treated gestational diabetes: A randomized clinical trial", Hayat, 26, 1, 2020, 58-71. magiran.com/p2135741
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال