ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه بایرامی، علیرضا دیدارلو، افسانه اسدی نژاد، (1399). پیش بینی فعالیت فیزیکی براساس سازه های مدل بزنف در دوره پیش بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه، فصلنامه حیات، 26(1)، 105-117. magiran.com/p2135744
Roghieh Bayrami, Alireza Didarloo, Afsaneh Asadinejad, (2020). Prediction of physical activity based on the BASNEF model constructs during preconception period among women referred to Uremia health centers, Hayat, 26(1), 105-117. magiran.com/p2135744
رقیه بایرامی، علیرضا دیدارلو، افسانه اسدی نژاد، پیش بینی فعالیت فیزیکی براساس سازه های مدل بزنف در دوره پیش بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه. فصلنامه حیات، 1399؛ 26(1): 105-117. magiran.com/p2135744
Roghieh Bayrami, Alireza Didarloo, Afsaneh Asadinejad, Prediction of physical activity based on the BASNEF model constructs during preconception period among women referred to Uremia health centers, Hayat, 2020; 26(1): 105-117. magiran.com/p2135744
رقیه بایرامی، علیرضا دیدارلو، افسانه اسدی نژاد، "پیش بینی فعالیت فیزیکی براساس سازه های مدل بزنف در دوره پیش بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه"، فصلنامه حیات 26، شماره 1 (1399): 105-117. magiran.com/p2135744
Roghieh Bayrami, Alireza Didarloo, Afsaneh Asadinejad, "Prediction of physical activity based on the BASNEF model constructs during preconception period among women referred to Uremia health centers", Hayat 26, no.1 (2020): 105-117. magiran.com/p2135744
رقیه بایرامی، علیرضا دیدارلو، افسانه اسدی نژاد، (1399). 'پیش بینی فعالیت فیزیکی براساس سازه های مدل بزنف در دوره پیش بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه'، فصلنامه حیات، 26(1)، صص.105-117. magiran.com/p2135744
Roghieh Bayrami, Alireza Didarloo, Afsaneh Asadinejad, (2020). 'Prediction of physical activity based on the BASNEF model constructs during preconception period among women referred to Uremia health centers', Hayat, 26(1), pp.105-117. magiran.com/p2135744
رقیه بایرامی؛ علیرضا دیدارلو؛ افسانه اسدی نژاد. "پیش بینی فعالیت فیزیکی براساس سازه های مدل بزنف در دوره پیش بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه". فصلنامه حیات، 26 ،1 ، 1399، 105-117. magiran.com/p2135744
Roghieh Bayrami; Alireza Didarloo; Afsaneh Asadinejad. "Prediction of physical activity based on the BASNEF model constructs during preconception period among women referred to Uremia health centers", Hayat, 26, 1, 2020, 105-117. magiran.com/p2135744
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال