ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب الله نادری_فرانک سالاریان_مرضیه اسلامی_پانته آ اسدالله زاده، (1398). ارائه الگوی تاثیر سرمایه روانشناختی، رضایت از زندگی، همدلی، احساس گناه و شرمساری با خود بخشایشگری در دانشجویان، پژوهشنامه تربیتی، 15(61)، 6. magiran.com/p2135753
Habibollah Naderi , Faranak Salarian, Marzieh Eslami, Pantea Asadolah Zadeh, (2020). Presentation of a model for the impact of psychological capital, life satisfaction, empathy, feelings of guilt and shame with self-reverence among students of Payame Noor Sari, Journal of Educational Research, 15(61), 6. magiran.com/p2135753
حبیب الله نادری_فرانک سالاریان_مرضیه اسلامی_پانته آ اسدالله زاده، ارائه الگوی تاثیر سرمایه روانشناختی، رضایت از زندگی، همدلی، احساس گناه و شرمساری با خود بخشایشگری در دانشجویان. پژوهشنامه تربیتی، 1398؛ 15(61): 6. magiran.com/p2135753
Habibollah Naderi , Faranak Salarian, Marzieh Eslami, Pantea Asadolah Zadeh, Presentation of a model for the impact of psychological capital, life satisfaction, empathy, feelings of guilt and shame with self-reverence among students of Payame Noor Sari, Journal of Educational Research, 2020; 15(61): 6. magiran.com/p2135753
حبیب الله نادری_فرانک سالاریان_مرضیه اسلامی_پانته آ اسدالله زاده، "ارائه الگوی تاثیر سرمایه روانشناختی، رضایت از زندگی، همدلی، احساس گناه و شرمساری با خود بخشایشگری در دانشجویان"، پژوهشنامه تربیتی 15، شماره 61 (1398): 6. magiran.com/p2135753
Habibollah Naderi , Faranak Salarian, Marzieh Eslami, Pantea Asadolah Zadeh, "Presentation of a model for the impact of psychological capital, life satisfaction, empathy, feelings of guilt and shame with self-reverence among students of Payame Noor Sari", Journal of Educational Research 15, no.61 (2020): 6. magiran.com/p2135753
حبیب الله نادری_فرانک سالاریان_مرضیه اسلامی_پانته آ اسدالله زاده، (1398). 'ارائه الگوی تاثیر سرمایه روانشناختی، رضایت از زندگی، همدلی، احساس گناه و شرمساری با خود بخشایشگری در دانشجویان'، پژوهشنامه تربیتی، 15(61)، صص.6. magiran.com/p2135753
Habibollah Naderi , Faranak Salarian, Marzieh Eslami, Pantea Asadolah Zadeh, (2020). 'Presentation of a model for the impact of psychological capital, life satisfaction, empathy, feelings of guilt and shame with self-reverence among students of Payame Noor Sari', Journal of Educational Research, 15(61), pp.6. magiran.com/p2135753
حبیب الله نادری_فرانک سالاریان_مرضیه اسلامی_پانته آ اسدالله زاده. "ارائه الگوی تاثیر سرمایه روانشناختی، رضایت از زندگی، همدلی، احساس گناه و شرمساری با خود بخشایشگری در دانشجویان". پژوهشنامه تربیتی، 15 ،61 ، 1398، 6. magiran.com/p2135753
Habibollah Naderi ; Faranak Salarian; Marzieh Eslami; Pantea Asadolah Zadeh. "Presentation of a model for the impact of psychological capital, life satisfaction, empathy, feelings of guilt and shame with self-reverence among students of Payame Noor Sari", Journal of Educational Research, 15, 61, 2020, 6. magiran.com/p2135753
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال