ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حلیمه دیلمی نژاد، شمس الحاجیه اردلانی، سید احمد حسینی کازرونی، (1399). تاویل های عارفانه و عاشقانه مولانا از قصه های قرآنی، فصلنامه عرفان اسلامی، 16(63)، 77-100. magiran.com/p2135918
Halimeh Deilaminejhad, Shamsalhajeyah Ardalani , Seyed Ahmad Hoseinikazerooni, (2020). Rumi's Mystical and Romantic Interpretations of Quranic Stories, , 16(63), 77-100. magiran.com/p2135918
حلیمه دیلمی نژاد، شمس الحاجیه اردلانی، سید احمد حسینی کازرونی، تاویل های عارفانه و عاشقانه مولانا از قصه های قرآنی. فصلنامه عرفان اسلامی، 1399؛ 16(63): 77-100. magiran.com/p2135918
Halimeh Deilaminejhad, Shamsalhajeyah Ardalani , Seyed Ahmad Hoseinikazerooni, Rumi's Mystical and Romantic Interpretations of Quranic Stories, , 2020; 16(63): 77-100. magiran.com/p2135918
حلیمه دیلمی نژاد، شمس الحاجیه اردلانی، سید احمد حسینی کازرونی، "تاویل های عارفانه و عاشقانه مولانا از قصه های قرآنی"، فصلنامه عرفان اسلامی 16، شماره 63 (1399): 77-100. magiran.com/p2135918
Halimeh Deilaminejhad, Shamsalhajeyah Ardalani , Seyed Ahmad Hoseinikazerooni, "Rumi's Mystical and Romantic Interpretations of Quranic Stories", 16, no.63 (2020): 77-100. magiran.com/p2135918
حلیمه دیلمی نژاد، شمس الحاجیه اردلانی، سید احمد حسینی کازرونی، (1399). 'تاویل های عارفانه و عاشقانه مولانا از قصه های قرآنی'، فصلنامه عرفان اسلامی، 16(63)، صص.77-100. magiran.com/p2135918
Halimeh Deilaminejhad, Shamsalhajeyah Ardalani , Seyed Ahmad Hoseinikazerooni, (2020). 'Rumi's Mystical and Romantic Interpretations of Quranic Stories', , 16(63), pp.77-100. magiran.com/p2135918
حلیمه دیلمی نژاد؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد حسینی کازرونی. "تاویل های عارفانه و عاشقانه مولانا از قصه های قرآنی". فصلنامه عرفان اسلامی، 16 ،63 ، 1399، 77-100. magiran.com/p2135918
Halimeh Deilaminejhad; Shamsalhajeyah Ardalani ; Seyed Ahmad Hoseinikazerooni. "Rumi's Mystical and Romantic Interpretations of Quranic Stories", , 16, 63, 2020, 77-100. magiran.com/p2135918
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال