ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسلم شهرکی، شیلا نایبی فر، محمود فاضل بخششی، (1399). اثر مجزا و ترکیبی تمرین تناوبی شدید و گیاه دارویی زنجبیل بر ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در مردان میانسال ورزشکار، مجله پژوهش سلامت، 5(2)، 71-80. magiran.com/p2135969
Moslem Shahraki, Shila Nayebifar, Mahmood Fazel Bakhsheshi, (2020). The Individual and Combined Effect of Intense Intermittent Exercise and Ginger Medicinal Plant on Cardiovascular Risk Factors in Middle-aged Athlete Men, Health Research Journal, 5(2), 71-80. magiran.com/p2135969
مسلم شهرکی، شیلا نایبی فر، محمود فاضل بخششی، اثر مجزا و ترکیبی تمرین تناوبی شدید و گیاه دارویی زنجبیل بر ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در مردان میانسال ورزشکار. مجله پژوهش سلامت، 1399؛ 5(2): 71-80. magiran.com/p2135969
Moslem Shahraki, Shila Nayebifar, Mahmood Fazel Bakhsheshi, The Individual and Combined Effect of Intense Intermittent Exercise and Ginger Medicinal Plant on Cardiovascular Risk Factors in Middle-aged Athlete Men, Health Research Journal, 2020; 5(2): 71-80. magiran.com/p2135969
مسلم شهرکی، شیلا نایبی فر، محمود فاضل بخششی، "اثر مجزا و ترکیبی تمرین تناوبی شدید و گیاه دارویی زنجبیل بر ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در مردان میانسال ورزشکار"، مجله پژوهش سلامت 5، شماره 2 (1399): 71-80. magiran.com/p2135969
Moslem Shahraki, Shila Nayebifar, Mahmood Fazel Bakhsheshi, "The Individual and Combined Effect of Intense Intermittent Exercise and Ginger Medicinal Plant on Cardiovascular Risk Factors in Middle-aged Athlete Men", Health Research Journal 5, no.2 (2020): 71-80. magiran.com/p2135969
مسلم شهرکی، شیلا نایبی فر، محمود فاضل بخششی، (1399). 'اثر مجزا و ترکیبی تمرین تناوبی شدید و گیاه دارویی زنجبیل بر ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در مردان میانسال ورزشکار'، مجله پژوهش سلامت، 5(2)، صص.71-80. magiran.com/p2135969
Moslem Shahraki, Shila Nayebifar, Mahmood Fazel Bakhsheshi, (2020). 'The Individual and Combined Effect of Intense Intermittent Exercise and Ginger Medicinal Plant on Cardiovascular Risk Factors in Middle-aged Athlete Men', Health Research Journal, 5(2), pp.71-80. magiran.com/p2135969
مسلم شهرکی؛ شیلا نایبی فر؛ محمود فاضل بخششی. "اثر مجزا و ترکیبی تمرین تناوبی شدید و گیاه دارویی زنجبیل بر ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در مردان میانسال ورزشکار". مجله پژوهش سلامت، 5 ،2 ، 1399، 71-80. magiran.com/p2135969
Moslem Shahraki; Shila Nayebifar; Mahmood Fazel Bakhsheshi. "The Individual and Combined Effect of Intense Intermittent Exercise and Ginger Medicinal Plant on Cardiovascular Risk Factors in Middle-aged Athlete Men", Health Research Journal, 5, 2, 2020, 71-80. magiran.com/p2135969
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال