به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدباقر محمودی، یحیی کوچ، آتنا کیانمهر، (1399). اثر گونه های درختی پهن برگ بر مشخصه های شیمیایی و میکروبی خاک در جنگل جلگه ای نور، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 28(1)، 85-96. magiran.com/p2136324
Mohammadbagher Mahmoodi , Yahya Kooch, Atena Kianmehr, (2020). Effect of broadleaved tree species on chemical and microbial soil properties in plain forest of Noor, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 28(1), 85-96. magiran.com/p2136324
محمدباقر محمودی، یحیی کوچ، آتنا کیانمهر، اثر گونه های درختی پهن برگ بر مشخصه های شیمیایی و میکروبی خاک در جنگل جلگه ای نور. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 1399؛ 28(1): 85-96. magiran.com/p2136324
Mohammadbagher Mahmoodi , Yahya Kooch, Atena Kianmehr, Effect of broadleaved tree species on chemical and microbial soil properties in plain forest of Noor, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 2020; 28(1): 85-96. magiran.com/p2136324
محمدباقر محمودی، یحیی کوچ، آتنا کیانمهر، "اثر گونه های درختی پهن برگ بر مشخصه های شیمیایی و میکروبی خاک در جنگل جلگه ای نور"، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 28، شماره 1 (1399): 85-96. magiran.com/p2136324
Mohammadbagher Mahmoodi , Yahya Kooch, Atena Kianmehr, "Effect of broadleaved tree species on chemical and microbial soil properties in plain forest of Noor", Iranian Journal of Forest and Poplar Research 28, no.1 (2020): 85-96. magiran.com/p2136324
محمدباقر محمودی، یحیی کوچ، آتنا کیانمهر، (1399). 'اثر گونه های درختی پهن برگ بر مشخصه های شیمیایی و میکروبی خاک در جنگل جلگه ای نور'، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 28(1)، صص.85-96. magiran.com/p2136324
Mohammadbagher Mahmoodi , Yahya Kooch, Atena Kianmehr, (2020). 'Effect of broadleaved tree species on chemical and microbial soil properties in plain forest of Noor', Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 28(1), pp.85-96. magiran.com/p2136324
محمدباقر محمودی؛ یحیی کوچ؛ آتنا کیانمهر. "اثر گونه های درختی پهن برگ بر مشخصه های شیمیایی و میکروبی خاک در جنگل جلگه ای نور". فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 28 ،1 ، 1399، 85-96. magiran.com/p2136324
Mohammadbagher Mahmoodi ; Yahya Kooch; Atena Kianmehr. "Effect of broadleaved tree species on chemical and microbial soil properties in plain forest of Noor", Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 28, 1, 2020, 85-96. magiran.com/p2136324
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال