ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا ریحانی، رضا عبدی، (1398). بررسی نقش میانجی سبک های دلبستگی در رابطه بین ابعاد نابهنجار شخصیت و یادگار خواهی، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 14(54)، 7-16. magiran.com/p2136364
Mina Reyhani, Reza Abdi , (2019). The Mediational Role of Attachment Styles in the Relationship between Abnormal Personality dimensions and Fetishism, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 14(54), 7-16. magiran.com/p2136364
مینا ریحانی، رضا عبدی، بررسی نقش میانجی سبک های دلبستگی در رابطه بین ابعاد نابهنجار شخصیت و یادگار خواهی. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 1398؛ 14(54): 7-16. magiran.com/p2136364
Mina Reyhani, Reza Abdi , The Mediational Role of Attachment Styles in the Relationship between Abnormal Personality dimensions and Fetishism, Thought and Behavior in Clinical Psychology, 2019; 14(54): 7-16. magiran.com/p2136364
مینا ریحانی، رضا عبدی، "بررسی نقش میانجی سبک های دلبستگی در رابطه بین ابعاد نابهنجار شخصیت و یادگار خواهی"، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 14، شماره 54 (1398): 7-16. magiran.com/p2136364
Mina Reyhani, Reza Abdi , "The Mediational Role of Attachment Styles in the Relationship between Abnormal Personality dimensions and Fetishism", Thought and Behavior in Clinical Psychology 14, no.54 (2019): 7-16. magiran.com/p2136364
مینا ریحانی، رضا عبدی، (1398). 'بررسی نقش میانجی سبک های دلبستگی در رابطه بین ابعاد نابهنجار شخصیت و یادگار خواهی'، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 14(54)، صص.7-16. magiran.com/p2136364
Mina Reyhani, Reza Abdi , (2019). 'The Mediational Role of Attachment Styles in the Relationship between Abnormal Personality dimensions and Fetishism', Thought and Behavior in Clinical Psychology, 14(54), pp.7-16. magiran.com/p2136364
مینا ریحانی؛ رضا عبدی. "بررسی نقش میانجی سبک های دلبستگی در رابطه بین ابعاد نابهنجار شخصیت و یادگار خواهی". فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 14 ،54 ، 1398، 7-16. magiran.com/p2136364
Mina Reyhani; Reza Abdi . "The Mediational Role of Attachment Styles in the Relationship between Abnormal Personality dimensions and Fetishism", Thought and Behavior in Clinical Psychology, 14, 54, 2019, 7-16. magiran.com/p2136364
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال