ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد متقی زاده، نعمت الله صفری فروشانی، (1398). مشروعیت رابطه تقریب مذاهب با حقایق دینی با استناد به قرآن، پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 6(12)، 32-54. magiran.com/p2136373
Ahmad Muttaqizadih , Ni‘Mat Allah Safari Furushani, (2020). Legitimacy of Relation between Approximation of Denominations and Religious Truths According to the Qur’an, Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 6(12), 32-54. magiran.com/p2136373
احمد متقی زاده، نعمت الله صفری فروشانی، مشروعیت رابطه تقریب مذاهب با حقایق دینی با استناد به قرآن. پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 1398؛ 6(12): 32-54. magiran.com/p2136373
Ahmad Muttaqizadih , Ni‘Mat Allah Safari Furushani, Legitimacy of Relation between Approximation of Denominations and Religious Truths According to the Qur’an, Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 2020; 6(12): 32-54. magiran.com/p2136373
احمد متقی زاده، نعمت الله صفری فروشانی، "مشروعیت رابطه تقریب مذاهب با حقایق دینی با استناد به قرآن"، پژوهشنامه مذاهب اسلامی 6، شماره 12 (1398): 32-54. magiran.com/p2136373
Ahmad Muttaqizadih , Ni‘Mat Allah Safari Furushani, "Legitimacy of Relation between Approximation of Denominations and Religious Truths According to the Qur’an", Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami 6, no.12 (2020): 32-54. magiran.com/p2136373
احمد متقی زاده، نعمت الله صفری فروشانی، (1398). 'مشروعیت رابطه تقریب مذاهب با حقایق دینی با استناد به قرآن'، پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 6(12)، صص.32-54. magiran.com/p2136373
Ahmad Muttaqizadih , Ni‘Mat Allah Safari Furushani, (2020). 'Legitimacy of Relation between Approximation of Denominations and Religious Truths According to the Qur’an', Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 6(12), pp.32-54. magiran.com/p2136373
احمد متقی زاده؛ نعمت الله صفری فروشانی. "مشروعیت رابطه تقریب مذاهب با حقایق دینی با استناد به قرآن". پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 6 ،12 ، 1398، 32-54. magiran.com/p2136373
Ahmad Muttaqizadih ; Ni‘Mat Allah Safari Furushani. "Legitimacy of Relation between Approximation of Denominations and Religious Truths According to the Qur’an", Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 6, 12, 2020, 32-54. magiran.com/p2136373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال