ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داوود تقوایی، پروین فتاحی بیات، حسین داودی، ذبیح پیرانی، (1399). اثربخشی خانواده‏ درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر رویکرد اسلامی بر صمیمیت زناشویی و بخشایش‏گری بین ‏فردی زنان مراجعه‏ کننده به مراکز مشاوره، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، 8(18)، 187-204. magiran.com/p2136441
Davoud Taghvaei, Parvin Fatahi Bayat, Hussein Davoudi, Zabih Pirani, (2020). The Effectiveness of Cognitive - Behavioral Family Therapy Based on an Islamic Approach on Marital Intimacy and Interpersonal Forgiveness of Women Referring to the Counseling Centers, , 8(18), 187-204. magiran.com/p2136441
داوود تقوایی، پروین فتاحی بیات، حسین داودی، ذبیح پیرانی، اثربخشی خانواده‏ درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر رویکرد اسلامی بر صمیمیت زناشویی و بخشایش‏گری بین ‏فردی زنان مراجعه‏ کننده به مراکز مشاوره. پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، 1399؛ 8(18): 187-204. magiran.com/p2136441
Davoud Taghvaei, Parvin Fatahi Bayat, Hussein Davoudi, Zabih Pirani, The Effectiveness of Cognitive - Behavioral Family Therapy Based on an Islamic Approach on Marital Intimacy and Interpersonal Forgiveness of Women Referring to the Counseling Centers, , 2020; 8(18): 187-204. magiran.com/p2136441
داوود تقوایی، پروین فتاحی بیات، حسین داودی، ذبیح پیرانی، "اثربخشی خانواده‏ درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر رویکرد اسلامی بر صمیمیت زناشویی و بخشایش‏گری بین ‏فردی زنان مراجعه‏ کننده به مراکز مشاوره"، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده 8، شماره 18 (1399): 187-204. magiran.com/p2136441
Davoud Taghvaei, Parvin Fatahi Bayat, Hussein Davoudi, Zabih Pirani, "The Effectiveness of Cognitive - Behavioral Family Therapy Based on an Islamic Approach on Marital Intimacy and Interpersonal Forgiveness of Women Referring to the Counseling Centers", 8, no.18 (2020): 187-204. magiran.com/p2136441
داوود تقوایی، پروین فتاحی بیات، حسین داودی، ذبیح پیرانی، (1399). 'اثربخشی خانواده‏ درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر رویکرد اسلامی بر صمیمیت زناشویی و بخشایش‏گری بین ‏فردی زنان مراجعه‏ کننده به مراکز مشاوره'، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، 8(18)، صص.187-204. magiran.com/p2136441
Davoud Taghvaei, Parvin Fatahi Bayat, Hussein Davoudi, Zabih Pirani, (2020). 'The Effectiveness of Cognitive - Behavioral Family Therapy Based on an Islamic Approach on Marital Intimacy and Interpersonal Forgiveness of Women Referring to the Counseling Centers', , 8(18), pp.187-204. magiran.com/p2136441
داوود تقوایی؛ پروین فتاحی بیات؛ حسین داودی؛ ذبیح پیرانی. "اثربخشی خانواده‏ درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر رویکرد اسلامی بر صمیمیت زناشویی و بخشایش‏گری بین ‏فردی زنان مراجعه‏ کننده به مراکز مشاوره". پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، 8 ،18 ، 1399، 187-204. magiran.com/p2136441
Davoud Taghvaei; Parvin Fatahi Bayat; Hussein Davoudi; Zabih Pirani. "The Effectiveness of Cognitive - Behavioral Family Therapy Based on an Islamic Approach on Marital Intimacy and Interpersonal Forgiveness of Women Referring to the Counseling Centers", , 8, 18, 2020, 187-204. magiran.com/p2136441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال