ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین گرگینی شبانکاره، سارا خراسانی نژاد، مرتضی صادقی، پونه ابراهیمی، (1399). اثر فواصل آبیاری بر شاخص های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سرخارگل (Echinaceae purpurea (L.) Monch) تحت محلول پاشی اسیدهیومیک، مجله تولید گیاهان زراعی، 12(3)، 101-120. magiran.com/p2136486
Sarah Khorasaninejad, Morteza Sadeghi, Pouneh Ebrahimi, (2020). The effect of irrigation intervals on growth, physiological and biochemical indices of coneflower (Echinaceae purpurea (L.) Monch) under humic acid foliar application, Electronic Journal of Crop Production, 12(3), 101-120. magiran.com/p2136486
حسین گرگینی شبانکاره، سارا خراسانی نژاد، مرتضی صادقی، پونه ابراهیمی، اثر فواصل آبیاری بر شاخص های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سرخارگل (Echinaceae purpurea (L.) Monch) تحت محلول پاشی اسیدهیومیک. مجله تولید گیاهان زراعی، 1399؛ 12(3): 101-120. magiran.com/p2136486
Sarah Khorasaninejad, Morteza Sadeghi, Pouneh Ebrahimi, The effect of irrigation intervals on growth, physiological and biochemical indices of coneflower (Echinaceae purpurea (L.) Monch) under humic acid foliar application, Electronic Journal of Crop Production, 2020; 12(3): 101-120. magiran.com/p2136486
حسین گرگینی شبانکاره، سارا خراسانی نژاد، مرتضی صادقی، پونه ابراهیمی، "اثر فواصل آبیاری بر شاخص های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سرخارگل (Echinaceae purpurea (L.) Monch) تحت محلول پاشی اسیدهیومیک"، مجله تولید گیاهان زراعی 12، شماره 3 (1399): 101-120. magiran.com/p2136486
Sarah Khorasaninejad, Morteza Sadeghi, Pouneh Ebrahimi, "The effect of irrigation intervals on growth, physiological and biochemical indices of coneflower (Echinaceae purpurea (L.) Monch) under humic acid foliar application", Electronic Journal of Crop Production 12, no.3 (2020): 101-120. magiran.com/p2136486
حسین گرگینی شبانکاره، سارا خراسانی نژاد، مرتضی صادقی، پونه ابراهیمی، (1399). 'اثر فواصل آبیاری بر شاخص های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سرخارگل (Echinaceae purpurea (L.) Monch) تحت محلول پاشی اسیدهیومیک'، مجله تولید گیاهان زراعی، 12(3)، صص.101-120. magiran.com/p2136486
Sarah Khorasaninejad, Morteza Sadeghi, Pouneh Ebrahimi, (2020). 'The effect of irrigation intervals on growth, physiological and biochemical indices of coneflower (Echinaceae purpurea (L.) Monch) under humic acid foliar application', Electronic Journal of Crop Production, 12(3), pp.101-120. magiran.com/p2136486
حسین گرگینی شبانکاره؛ سارا خراسانی نژاد؛ مرتضی صادقی؛ پونه ابراهیمی. "اثر فواصل آبیاری بر شاخص های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سرخارگل (Echinaceae purpurea (L.) Monch) تحت محلول پاشی اسیدهیومیک". مجله تولید گیاهان زراعی، 12 ،3 ، 1399، 101-120. magiran.com/p2136486
Sarah Khorasaninejad; Morteza Sadeghi; Pouneh Ebrahimi. "The effect of irrigation intervals on growth, physiological and biochemical indices of coneflower (Echinaceae purpurea (L.) Monch) under humic acid foliar application", Electronic Journal of Crop Production, 12, 3, 2020, 101-120. magiran.com/p2136486
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال