ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرانوش امامیان طبرستانی، همت الله پیردشتی، محمدعلی تاجیک قنبری، فردین صادق زاده، (1399). کمی سازی اثر همزیستی با قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma longibrachiatum بر برخی صفات رشدی و فیزیولوژیک کلزا تحت تنش سرب، مجله تولید گیاهان زراعی، 12(3)، 139-156. magiran.com/p2136488
Mehranoosh Emamian Tabarestani, Hemmatollah Pirdashti , MohammadAli Tajick Ghanbary, Fardin Sadeghzadeh, (2020). The symbiosis effect of Piriformospora indica and Trichoderma longibrachiatum fungi on some vegetative and physiological traits of canola under lead stress, Electronic Journal of Crop Production, 12(3), 139-156. magiran.com/p2136488
مهرانوش امامیان طبرستانی، همت الله پیردشتی، محمدعلی تاجیک قنبری، فردین صادق زاده، کمی سازی اثر همزیستی با قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma longibrachiatum بر برخی صفات رشدی و فیزیولوژیک کلزا تحت تنش سرب. مجله تولید گیاهان زراعی، 1399؛ 12(3): 139-156. magiran.com/p2136488
Mehranoosh Emamian Tabarestani, Hemmatollah Pirdashti , MohammadAli Tajick Ghanbary, Fardin Sadeghzadeh, The symbiosis effect of Piriformospora indica and Trichoderma longibrachiatum fungi on some vegetative and physiological traits of canola under lead stress, Electronic Journal of Crop Production, 2020; 12(3): 139-156. magiran.com/p2136488
مهرانوش امامیان طبرستانی، همت الله پیردشتی، محمدعلی تاجیک قنبری، فردین صادق زاده، "کمی سازی اثر همزیستی با قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma longibrachiatum بر برخی صفات رشدی و فیزیولوژیک کلزا تحت تنش سرب"، مجله تولید گیاهان زراعی 12، شماره 3 (1399): 139-156. magiran.com/p2136488
Mehranoosh Emamian Tabarestani, Hemmatollah Pirdashti , MohammadAli Tajick Ghanbary, Fardin Sadeghzadeh, "The symbiosis effect of Piriformospora indica and Trichoderma longibrachiatum fungi on some vegetative and physiological traits of canola under lead stress", Electronic Journal of Crop Production 12, no.3 (2020): 139-156. magiran.com/p2136488
مهرانوش امامیان طبرستانی، همت الله پیردشتی، محمدعلی تاجیک قنبری، فردین صادق زاده، (1399). 'کمی سازی اثر همزیستی با قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma longibrachiatum بر برخی صفات رشدی و فیزیولوژیک کلزا تحت تنش سرب'، مجله تولید گیاهان زراعی، 12(3)، صص.139-156. magiran.com/p2136488
Mehranoosh Emamian Tabarestani, Hemmatollah Pirdashti , MohammadAli Tajick Ghanbary, Fardin Sadeghzadeh, (2020). 'The symbiosis effect of Piriformospora indica and Trichoderma longibrachiatum fungi on some vegetative and physiological traits of canola under lead stress', Electronic Journal of Crop Production, 12(3), pp.139-156. magiran.com/p2136488
مهرانوش امامیان طبرستانی؛ همت الله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ فردین صادق زاده. "کمی سازی اثر همزیستی با قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma longibrachiatum بر برخی صفات رشدی و فیزیولوژیک کلزا تحت تنش سرب". مجله تولید گیاهان زراعی، 12 ،3 ، 1399، 139-156. magiran.com/p2136488
Mehranoosh Emamian Tabarestani; Hemmatollah Pirdashti ; MohammadAli Tajick Ghanbary; Fardin Sadeghzadeh. "The symbiosis effect of Piriformospora indica and Trichoderma longibrachiatum fungi on some vegetative and physiological traits of canola under lead stress", Electronic Journal of Crop Production, 12, 3, 2020, 139-156. magiran.com/p2136488
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال