ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا اکبری، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، مریم دلفان، (1399). تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن های MMP-2 ، COL-III و عملکرد قلبی میوکارد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع2، نشریه پژوهش در پزشکی، 44(2)، 415-421. magiran.com/p2136503
Neda Akbari, Maghsoud Peeri, MohammadAli Azarbayjani, Maryam Delfan, (2020). Effect of high intensity interval training (HIIT) on the gene expression of MMP-2, COL-III and myocardial function in type 2 diabetic rats, Journal of Research In Medical Sciences, 44(2), 415-421. magiran.com/p2136503
ندا اکبری، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، مریم دلفان، تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن های MMP-2 ، COL-III و عملکرد قلبی میوکارد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع2. نشریه پژوهش در پزشکی، 1399؛ 44(2): 415-421. magiran.com/p2136503
Neda Akbari, Maghsoud Peeri, MohammadAli Azarbayjani, Maryam Delfan, Effect of high intensity interval training (HIIT) on the gene expression of MMP-2, COL-III and myocardial function in type 2 diabetic rats, Journal of Research In Medical Sciences, 2020; 44(2): 415-421. magiran.com/p2136503
ندا اکبری، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، مریم دلفان، "تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن های MMP-2 ، COL-III و عملکرد قلبی میوکارد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع2"، نشریه پژوهش در پزشکی 44، شماره 2 (1399): 415-421. magiran.com/p2136503
Neda Akbari, Maghsoud Peeri, MohammadAli Azarbayjani, Maryam Delfan, "Effect of high intensity interval training (HIIT) on the gene expression of MMP-2, COL-III and myocardial function in type 2 diabetic rats", Journal of Research In Medical Sciences 44, no.2 (2020): 415-421. magiran.com/p2136503
ندا اکبری، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، مریم دلفان، (1399). 'تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن های MMP-2 ، COL-III و عملکرد قلبی میوکارد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع2'، نشریه پژوهش در پزشکی، 44(2)، صص.415-421. magiran.com/p2136503
Neda Akbari, Maghsoud Peeri, MohammadAli Azarbayjani, Maryam Delfan, (2020). 'Effect of high intensity interval training (HIIT) on the gene expression of MMP-2, COL-III and myocardial function in type 2 diabetic rats', Journal of Research In Medical Sciences, 44(2), pp.415-421. magiran.com/p2136503
ندا اکبری؛ مقصود پیری؛ محمدعلی آذربایجانی؛ مریم دلفان. "تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن های MMP-2 ، COL-III و عملکرد قلبی میوکارد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع2". نشریه پژوهش در پزشکی، 44 ،2 ، 1399، 415-421. magiran.com/p2136503
Neda Akbari; Maghsoud Peeri; MohammadAli Azarbayjani; Maryam Delfan. "Effect of high intensity interval training (HIIT) on the gene expression of MMP-2, COL-III and myocardial function in type 2 diabetic rats", Journal of Research In Medical Sciences, 44, 2, 2020, 415-421. magiran.com/p2136503
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال