ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیلوفر بیدار فرخ، فریبا بلورچی فرد، مسعود پهلوان زاده، نرگس طوقیان چهارسوقی، (1399). ارتباط کیفیت مراقبت پرستاری با نگرش پرستاران در مراحل پایانی زندگی در سالمندان مبتلا به سرطان، نشریه مراقبت سرطان، 1(4)، 30-38. magiran.com/p2136645
Bidarfarrokh Belagh N, Bolourchifard F , Pahlevanzadeh M, Toghian Chaharsoughi N, (2020). The relationship between quality of care and Attitude of Nurses toward quality of end‐of‐life care for Elderly with Cancer, Iranian Journal of Cancer Care, 1(4), 30-38. magiran.com/p2136645
نیلوفر بیدار فرخ، فریبا بلورچی فرد، مسعود پهلوان زاده، نرگس طوقیان چهارسوقی، ارتباط کیفیت مراقبت پرستاری با نگرش پرستاران در مراحل پایانی زندگی در سالمندان مبتلا به سرطان. نشریه مراقبت سرطان، 1399؛ 1(4): 30-38. magiran.com/p2136645
Bidarfarrokh Belagh N, Bolourchifard F , Pahlevanzadeh M, Toghian Chaharsoughi N, The relationship between quality of care and Attitude of Nurses toward quality of end‐of‐life care for Elderly with Cancer, Iranian Journal of Cancer Care, 2020; 1(4): 30-38. magiran.com/p2136645
نیلوفر بیدار فرخ، فریبا بلورچی فرد، مسعود پهلوان زاده، نرگس طوقیان چهارسوقی، "ارتباط کیفیت مراقبت پرستاری با نگرش پرستاران در مراحل پایانی زندگی در سالمندان مبتلا به سرطان"، نشریه مراقبت سرطان 1، شماره 4 (1399): 30-38. magiran.com/p2136645
Bidarfarrokh Belagh N, Bolourchifard F , Pahlevanzadeh M, Toghian Chaharsoughi N, "The relationship between quality of care and Attitude of Nurses toward quality of end‐of‐life care for Elderly with Cancer", Iranian Journal of Cancer Care 1, no.4 (2020): 30-38. magiran.com/p2136645
نیلوفر بیدار فرخ، فریبا بلورچی فرد، مسعود پهلوان زاده، نرگس طوقیان چهارسوقی، (1399). 'ارتباط کیفیت مراقبت پرستاری با نگرش پرستاران در مراحل پایانی زندگی در سالمندان مبتلا به سرطان'، نشریه مراقبت سرطان، 1(4)، صص.30-38. magiran.com/p2136645
Bidarfarrokh Belagh N, Bolourchifard F , Pahlevanzadeh M, Toghian Chaharsoughi N, (2020). 'The relationship between quality of care and Attitude of Nurses toward quality of end‐of‐life care for Elderly with Cancer', Iranian Journal of Cancer Care, 1(4), pp.30-38. magiran.com/p2136645
نیلوفر بیدار فرخ؛ فریبا بلورچی فرد؛ مسعود پهلوان زاده؛ نرگس طوقیان چهارسوقی. "ارتباط کیفیت مراقبت پرستاری با نگرش پرستاران در مراحل پایانی زندگی در سالمندان مبتلا به سرطان". نشریه مراقبت سرطان، 1 ،4 ، 1399، 30-38. magiran.com/p2136645
Bidarfarrokh Belagh N; Bolourchifard F ; Pahlevanzadeh M; Toghian Chaharsoughi N. "The relationship between quality of care and Attitude of Nurses toward quality of end‐of‐life care for Elderly with Cancer", Iranian Journal of Cancer Care, 1, 4, 2020, 30-38. magiran.com/p2136645
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال