ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مرتضی رباط جزی، سید محمدحسن پور متی کلایی، ولی الله بابایی پور، (1399). خالص سازی هورمون رشد انسانی تولید شده به شکل محلول از سویه نوترکیب اشریشیاکلی در مقیاس آزمایشگاهی، فصلنامه دنیای میکروب ها، 12(4)، 343-354. magiran.com/p2136809
Seyed Morteza Robatjazi , Seyed Mohammad Hasanpour Matikolaee, Valiolah Babaeipour Babaeipour, (2020). Purification of recombinant human growth hormone produced in soluble form in Escherichia coli in lab-scale, Journal of Microbial World, 12(4), 343-354. magiran.com/p2136809
سید مرتضی رباط جزی، سید محمدحسن پور متی کلایی، ولی الله بابایی پور، خالص سازی هورمون رشد انسانی تولید شده به شکل محلول از سویه نوترکیب اشریشیاکلی در مقیاس آزمایشگاهی. فصلنامه دنیای میکروب ها، 1399؛ 12(4): 343-354. magiran.com/p2136809
Seyed Morteza Robatjazi , Seyed Mohammad Hasanpour Matikolaee, Valiolah Babaeipour Babaeipour, Purification of recombinant human growth hormone produced in soluble form in Escherichia coli in lab-scale, Journal of Microbial World, 2020; 12(4): 343-354. magiran.com/p2136809
سید مرتضی رباط جزی، سید محمدحسن پور متی کلایی، ولی الله بابایی پور، "خالص سازی هورمون رشد انسانی تولید شده به شکل محلول از سویه نوترکیب اشریشیاکلی در مقیاس آزمایشگاهی"، فصلنامه دنیای میکروب ها 12، شماره 4 (1399): 343-354. magiran.com/p2136809
Seyed Morteza Robatjazi , Seyed Mohammad Hasanpour Matikolaee, Valiolah Babaeipour Babaeipour, "Purification of recombinant human growth hormone produced in soluble form in Escherichia coli in lab-scale", Journal of Microbial World 12, no.4 (2020): 343-354. magiran.com/p2136809
سید مرتضی رباط جزی، سید محمدحسن پور متی کلایی، ولی الله بابایی پور، (1399). 'خالص سازی هورمون رشد انسانی تولید شده به شکل محلول از سویه نوترکیب اشریشیاکلی در مقیاس آزمایشگاهی'، فصلنامه دنیای میکروب ها، 12(4)، صص.343-354. magiran.com/p2136809
Seyed Morteza Robatjazi , Seyed Mohammad Hasanpour Matikolaee, Valiolah Babaeipour Babaeipour, (2020). 'Purification of recombinant human growth hormone produced in soluble form in Escherichia coli in lab-scale', Journal of Microbial World, 12(4), pp.343-354. magiran.com/p2136809
سید مرتضی رباط جزی؛ سید محمدحسن پور متی کلایی؛ ولی الله بابایی پور. "خالص سازی هورمون رشد انسانی تولید شده به شکل محلول از سویه نوترکیب اشریشیاکلی در مقیاس آزمایشگاهی". فصلنامه دنیای میکروب ها، 12 ،4 ، 1399، 343-354. magiran.com/p2136809
Seyed Morteza Robatjazi ; Seyed Mohammad Hasanpour Matikolaee; Valiolah Babaeipour Babaeipour. "Purification of recombinant human growth hormone produced in soluble form in Escherichia coli in lab-scale", Journal of Microbial World, 12, 4, 2020, 343-354. magiran.com/p2136809
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال