ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید سهیل آقایی، فرزانه فخاریان، محمدرضا ذوالفقاری، محمد سلیمانی، (1398). تولید و تعیین ویژگی های بیوسورفکتانت سویه بومی میکروباکتریوم تحمل کننده شوری ، جداشده از خاک های دریاچه نمک قم، فصلنامه دنیای میکروب ها، 12(4)، 423-438. magiran.com/p2136815
Seyed Soheil Aghaei , Farzaneh Fakharian, Mohammd Reza Zolfaghary, Mohammad Soleimani, (2020). Production and characterization of biosurfactant by indigenous halotolerant Microbacterium sp. , isolated from Qom saline soils lake, Journal of Microbial World, 12(4), 423-438. magiran.com/p2136815
سید سهیل آقایی، فرزانه فخاریان، محمدرضا ذوالفقاری، محمد سلیمانی، تولید و تعیین ویژگی های بیوسورفکتانت سویه بومی میکروباکتریوم تحمل کننده شوری ، جداشده از خاک های دریاچه نمک قم. فصلنامه دنیای میکروب ها، 1398؛ 12(4): 423-438. magiran.com/p2136815
Seyed Soheil Aghaei , Farzaneh Fakharian, Mohammd Reza Zolfaghary, Mohammad Soleimani, Production and characterization of biosurfactant by indigenous halotolerant Microbacterium sp. , isolated from Qom saline soils lake, Journal of Microbial World, 2020; 12(4): 423-438. magiran.com/p2136815
سید سهیل آقایی، فرزانه فخاریان، محمدرضا ذوالفقاری، محمد سلیمانی، "تولید و تعیین ویژگی های بیوسورفکتانت سویه بومی میکروباکتریوم تحمل کننده شوری ، جداشده از خاک های دریاچه نمک قم"، فصلنامه دنیای میکروب ها 12، شماره 4 (1398): 423-438. magiran.com/p2136815
Seyed Soheil Aghaei , Farzaneh Fakharian, Mohammd Reza Zolfaghary, Mohammad Soleimani, "Production and characterization of biosurfactant by indigenous halotolerant Microbacterium sp. , isolated from Qom saline soils lake", Journal of Microbial World 12, no.4 (2020): 423-438. magiran.com/p2136815
سید سهیل آقایی، فرزانه فخاریان، محمدرضا ذوالفقاری، محمد سلیمانی، (1398). 'تولید و تعیین ویژگی های بیوسورفکتانت سویه بومی میکروباکتریوم تحمل کننده شوری ، جداشده از خاک های دریاچه نمک قم'، فصلنامه دنیای میکروب ها، 12(4)، صص.423-438. magiran.com/p2136815
Seyed Soheil Aghaei , Farzaneh Fakharian, Mohammd Reza Zolfaghary, Mohammad Soleimani, (2020). 'Production and characterization of biosurfactant by indigenous halotolerant Microbacterium sp. , isolated from Qom saline soils lake', Journal of Microbial World, 12(4), pp.423-438. magiran.com/p2136815
سید سهیل آقایی؛ فرزانه فخاریان؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ محمد سلیمانی. "تولید و تعیین ویژگی های بیوسورفکتانت سویه بومی میکروباکتریوم تحمل کننده شوری ، جداشده از خاک های دریاچه نمک قم". فصلنامه دنیای میکروب ها، 12 ،4 ، 1398، 423-438. magiran.com/p2136815
Seyed Soheil Aghaei ; Farzaneh Fakharian; Mohammd Reza Zolfaghary; Mohammad Soleimani. "Production and characterization of biosurfactant by indigenous halotolerant Microbacterium sp. , isolated from Qom saline soils lake", Journal of Microbial World, 12, 4, 2020, 423-438. magiran.com/p2136815
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال