ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ریحانه جوانشیر، مینا همتی، (1399). تاثیر مکمل کوآنزیم Q10 بر وضعیت استرس اکسیداتیو و مقاومت به انسولین در رت های دیابتی، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 27(2)، 139-149. magiran.com/p2137417
Reyhane Javanshir, Mina Hemmati, (2020). The Effect of coenzyme Q10 supplementation on oxidative stress status and insulin resistance in diabetic rats, Birjand University of Medical Sciences, 27(2), 139-149. magiran.com/p2137417
ریحانه جوانشیر، مینا همتی، تاثیر مکمل کوآنزیم Q10 بر وضعیت استرس اکسیداتیو و مقاومت به انسولین در رت های دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1399؛ 27(2): 139-149. magiran.com/p2137417
Reyhane Javanshir, Mina Hemmati, The Effect of coenzyme Q10 supplementation on oxidative stress status and insulin resistance in diabetic rats, Birjand University of Medical Sciences, 2020; 27(2): 139-149. magiran.com/p2137417
ریحانه جوانشیر، مینا همتی، "تاثیر مکمل کوآنزیم Q10 بر وضعیت استرس اکسیداتیو و مقاومت به انسولین در رت های دیابتی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 27، شماره 2 (1399): 139-149. magiran.com/p2137417
Reyhane Javanshir, Mina Hemmati, "The Effect of coenzyme Q10 supplementation on oxidative stress status and insulin resistance in diabetic rats", Birjand University of Medical Sciences 27, no.2 (2020): 139-149. magiran.com/p2137417
ریحانه جوانشیر، مینا همتی، (1399). 'تاثیر مکمل کوآنزیم Q10 بر وضعیت استرس اکسیداتیو و مقاومت به انسولین در رت های دیابتی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 27(2)، صص.139-149. magiran.com/p2137417
Reyhane Javanshir, Mina Hemmati, (2020). 'The Effect of coenzyme Q10 supplementation on oxidative stress status and insulin resistance in diabetic rats', Birjand University of Medical Sciences, 27(2), pp.139-149. magiran.com/p2137417
ریحانه جوانشیر؛ مینا همتی. "تاثیر مکمل کوآنزیم Q10 بر وضعیت استرس اکسیداتیو و مقاومت به انسولین در رت های دیابتی". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 27 ،2 ، 1399، 139-149. magiran.com/p2137417
Reyhane Javanshir; Mina Hemmati. "The Effect of coenzyme Q10 supplementation on oxidative stress status and insulin resistance in diabetic rats", Birjand University of Medical Sciences, 27, 2, 2020, 139-149. magiran.com/p2137417
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال