ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه همتی مسلک پاک، شهین علیپور، نادر آقاخانی، حمیدرضا خلخالی، (1399). تاثیر مراقبت خانواده محور بر تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 27(2)، 161-171. magiran.com/p2137419
Masumeh Hemmati Maslakpak, Shahin Alipor, Nader Aghakhani, Hamidreza Khalkhali, (2020). The effect of family-centered care on adherence to treatment in patients with type 2 diabetes, Birjand University of Medical Sciences, 27(2), 161-171. magiran.com/p2137419
معصومه همتی مسلک پاک، شهین علیپور، نادر آقاخانی، حمیدرضا خلخالی، تاثیر مراقبت خانواده محور بر تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1399؛ 27(2): 161-171. magiran.com/p2137419
Masumeh Hemmati Maslakpak, Shahin Alipor, Nader Aghakhani, Hamidreza Khalkhali, The effect of family-centered care on adherence to treatment in patients with type 2 diabetes, Birjand University of Medical Sciences, 2020; 27(2): 161-171. magiran.com/p2137419
معصومه همتی مسلک پاک، شهین علیپور، نادر آقاخانی، حمیدرضا خلخالی، "تاثیر مراقبت خانواده محور بر تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 27، شماره 2 (1399): 161-171. magiran.com/p2137419
Masumeh Hemmati Maslakpak, Shahin Alipor, Nader Aghakhani, Hamidreza Khalkhali, "The effect of family-centered care on adherence to treatment in patients with type 2 diabetes", Birjand University of Medical Sciences 27, no.2 (2020): 161-171. magiran.com/p2137419
معصومه همتی مسلک پاک، شهین علیپور، نادر آقاخانی، حمیدرضا خلخالی، (1399). 'تاثیر مراقبت خانواده محور بر تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 27(2)، صص.161-171. magiran.com/p2137419
Masumeh Hemmati Maslakpak, Shahin Alipor, Nader Aghakhani, Hamidreza Khalkhali, (2020). 'The effect of family-centered care on adherence to treatment in patients with type 2 diabetes', Birjand University of Medical Sciences, 27(2), pp.161-171. magiran.com/p2137419
معصومه همتی مسلک پاک؛ شهین علیپور؛ نادر آقاخانی؛ حمیدرضا خلخالی. "تاثیر مراقبت خانواده محور بر تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 27 ،2 ، 1399، 161-171. magiran.com/p2137419
Masumeh Hemmati Maslakpak; Shahin Alipor; Nader Aghakhani; Hamidreza Khalkhali. "The effect of family-centered care on adherence to treatment in patients with type 2 diabetes", Birjand University of Medical Sciences, 27, 2, 2020, 161-171. magiran.com/p2137419
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال