ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه حاجی دوست، غلامرضا شریف زاده، انسیه نوروزی، بی بی نرجس معاشری، (1399). پیش بینی کننده های رفتار مصرف مکمل آهن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دختر پایه نهم شهر بیرجند در سال 1397، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 27(2)، 182-190. magiran.com/p2137421
Sadigeh Hajedoost, Gholamreza Sharifzadeh, Ensiyeh Norozi, Bi Bi Narjes Moasheri, (2020). Iron supplementation consumption behavior predictors based on the health belief model among 9th-grade female students of Birjand in 2018, Birjand University of Medical Sciences, 27(2), 182-190. magiran.com/p2137421
صدیقه حاجی دوست، غلامرضا شریف زاده، انسیه نوروزی، بی بی نرجس معاشری، پیش بینی کننده های رفتار مصرف مکمل آهن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دختر پایه نهم شهر بیرجند در سال 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1399؛ 27(2): 182-190. magiran.com/p2137421
Sadigeh Hajedoost, Gholamreza Sharifzadeh, Ensiyeh Norozi, Bi Bi Narjes Moasheri, Iron supplementation consumption behavior predictors based on the health belief model among 9th-grade female students of Birjand in 2018, Birjand University of Medical Sciences, 2020; 27(2): 182-190. magiran.com/p2137421
صدیقه حاجی دوست، غلامرضا شریف زاده، انسیه نوروزی، بی بی نرجس معاشری، "پیش بینی کننده های رفتار مصرف مکمل آهن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دختر پایه نهم شهر بیرجند در سال 1397"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 27، شماره 2 (1399): 182-190. magiran.com/p2137421
Sadigeh Hajedoost, Gholamreza Sharifzadeh, Ensiyeh Norozi, Bi Bi Narjes Moasheri, "Iron supplementation consumption behavior predictors based on the health belief model among 9th-grade female students of Birjand in 2018", Birjand University of Medical Sciences 27, no.2 (2020): 182-190. magiran.com/p2137421
صدیقه حاجی دوست، غلامرضا شریف زاده، انسیه نوروزی، بی بی نرجس معاشری، (1399). 'پیش بینی کننده های رفتار مصرف مکمل آهن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دختر پایه نهم شهر بیرجند در سال 1397'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 27(2)، صص.182-190. magiran.com/p2137421
Sadigeh Hajedoost, Gholamreza Sharifzadeh, Ensiyeh Norozi, Bi Bi Narjes Moasheri, (2020). 'Iron supplementation consumption behavior predictors based on the health belief model among 9th-grade female students of Birjand in 2018', Birjand University of Medical Sciences, 27(2), pp.182-190. magiran.com/p2137421
صدیقه حاجی دوست؛ غلامرضا شریف زاده؛ انسیه نوروزی؛ بی بی نرجس معاشری. "پیش بینی کننده های رفتار مصرف مکمل آهن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دختر پایه نهم شهر بیرجند در سال 1397". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 27 ،2 ، 1399، 182-190. magiran.com/p2137421
Sadigeh Hajedoost; Gholamreza Sharifzadeh; Ensiyeh Norozi; Bi Bi Narjes Moasheri. "Iron supplementation consumption behavior predictors based on the health belief model among 9th-grade female students of Birjand in 2018", Birjand University of Medical Sciences, 27, 2, 2020, 182-190. magiran.com/p2137421
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال