ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میترا مودی، حسن زمانیان، غلامرضا شریف زاده، (1399). شیوع وابستگی به بازی های رایانه ای و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان پسر شهر گناباد در سال 1397، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 27(2)، 191-200. magiran.com/p2137422
Mitra Moodi, Hasan Zamanian, Gholamreza Sharifzadeh, (2020). The prevalence of computer game addiction and related factors in adolescent boys of Gonabad in 2018, Birjand University of Medical Sciences, 27(2), 191-200. magiran.com/p2137422
میترا مودی، حسن زمانیان، غلامرضا شریف زاده، شیوع وابستگی به بازی های رایانه ای و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان پسر شهر گناباد در سال 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1399؛ 27(2): 191-200. magiran.com/p2137422
Mitra Moodi, Hasan Zamanian, Gholamreza Sharifzadeh, The prevalence of computer game addiction and related factors in adolescent boys of Gonabad in 2018, Birjand University of Medical Sciences, 2020; 27(2): 191-200. magiran.com/p2137422
میترا مودی، حسن زمانیان، غلامرضا شریف زاده، "شیوع وابستگی به بازی های رایانه ای و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان پسر شهر گناباد در سال 1397"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 27، شماره 2 (1399): 191-200. magiran.com/p2137422
Mitra Moodi, Hasan Zamanian, Gholamreza Sharifzadeh, "The prevalence of computer game addiction and related factors in adolescent boys of Gonabad in 2018", Birjand University of Medical Sciences 27, no.2 (2020): 191-200. magiran.com/p2137422
میترا مودی، حسن زمانیان، غلامرضا شریف زاده، (1399). 'شیوع وابستگی به بازی های رایانه ای و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان پسر شهر گناباد در سال 1397'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 27(2)، صص.191-200. magiran.com/p2137422
Mitra Moodi, Hasan Zamanian, Gholamreza Sharifzadeh, (2020). 'The prevalence of computer game addiction and related factors in adolescent boys of Gonabad in 2018', Birjand University of Medical Sciences, 27(2), pp.191-200. magiran.com/p2137422
میترا مودی؛ حسن زمانیان؛ غلامرضا شریف زاده. "شیوع وابستگی به بازی های رایانه ای و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان پسر شهر گناباد در سال 1397". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 27 ،2 ، 1399، 191-200. magiran.com/p2137422
Mitra Moodi; Hasan Zamanian; Gholamreza Sharifzadeh. "The prevalence of computer game addiction and related factors in adolescent boys of Gonabad in 2018", Birjand University of Medical Sciences, 27, 2, 2020, 191-200. magiran.com/p2137422
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال