ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عالمتاج صمصامی، طاهره پوردست، شقایق مرادی علمدارلو، عاطفه هاشمی، بهناز رضوی، (1398). گزارش موردی پره اکلامپسی شدید ، تکرار شونده و خانوادگی در سه ماهه دوم حاملگی، مجله علوم پزشکی پارس، 18(1)، 29-32. magiran.com/p2137431
Shaghayegh Moradi Alamdarloo, Atefe Hashemi, Behnaz Razavi, (2020). sever recurrent early onset preeclampsia in second trimester of pregnancy, a case report, Pars Journal of Medical Sciences, 18(1), 29-32. magiran.com/p2137431
عالمتاج صمصامی، طاهره پوردست، شقایق مرادی علمدارلو، عاطفه هاشمی، بهناز رضوی، گزارش موردی پره اکلامپسی شدید ، تکرار شونده و خانوادگی در سه ماهه دوم حاملگی. مجله علوم پزشکی پارس، 1398؛ 18(1): 29-32. magiran.com/p2137431
Shaghayegh Moradi Alamdarloo, Atefe Hashemi, Behnaz Razavi, sever recurrent early onset preeclampsia in second trimester of pregnancy, a case report, Pars Journal of Medical Sciences, 2020; 18(1): 29-32. magiran.com/p2137431
عالمتاج صمصامی، طاهره پوردست، شقایق مرادی علمدارلو، عاطفه هاشمی، بهناز رضوی، "گزارش موردی پره اکلامپسی شدید ، تکرار شونده و خانوادگی در سه ماهه دوم حاملگی"، مجله علوم پزشکی پارس 18، شماره 1 (1398): 29-32. magiran.com/p2137431
Shaghayegh Moradi Alamdarloo, Atefe Hashemi, Behnaz Razavi, "sever recurrent early onset preeclampsia in second trimester of pregnancy, a case report", Pars Journal of Medical Sciences 18, no.1 (2020): 29-32. magiran.com/p2137431
عالمتاج صمصامی، طاهره پوردست، شقایق مرادی علمدارلو، عاطفه هاشمی، بهناز رضوی، (1398). 'گزارش موردی پره اکلامپسی شدید ، تکرار شونده و خانوادگی در سه ماهه دوم حاملگی'، مجله علوم پزشکی پارس، 18(1)، صص.29-32. magiran.com/p2137431
Shaghayegh Moradi Alamdarloo, Atefe Hashemi, Behnaz Razavi, (2020). 'sever recurrent early onset preeclampsia in second trimester of pregnancy, a case report', Pars Journal of Medical Sciences, 18(1), pp.29-32. magiran.com/p2137431
عالمتاج صمصامی؛ طاهره پوردست؛ شقایق مرادی علمدارلو؛ عاطفه هاشمی؛ بهناز رضوی. "گزارش موردی پره اکلامپسی شدید ، تکرار شونده و خانوادگی در سه ماهه دوم حاملگی". مجله علوم پزشکی پارس، 18 ،1 ، 1398، 29-32. magiran.com/p2137431
Shaghayegh Moradi Alamdarloo; Atefe Hashemi; Behnaz Razavi. "sever recurrent early onset preeclampsia in second trimester of pregnancy, a case report", Pars Journal of Medical Sciences, 18, 1, 2020, 29-32. magiran.com/p2137431
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال