ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالباسط محمودپور، طاهره شیری، کیومرث فرحبخش، شادی ذوالفقاری، (1399). پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی با میانجیگری احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 11(42)، 121-141. magiran.com/p2137451
tahereh shiri, kiimars farahbakhsh, shadi zolfaghRI, A M, (2020). Anticipation of ‌ divorce tendency based on marital Burnout and distress tolerance by the mediation of loneliness in female applicants for divorce, Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 11(42), 121-141. magiran.com/p2137451
عبدالباسط محمودپور، طاهره شیری، کیومرث فرحبخش، شادی ذوالفقاری، پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی با میانجیگری احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 1399؛ 11(42): 121-141. magiran.com/p2137451
tahereh shiri, kiimars farahbakhsh, shadi zolfaghRI, A M, Anticipation of ‌ divorce tendency based on marital Burnout and distress tolerance by the mediation of loneliness in female applicants for divorce, Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 2020; 11(42): 121-141. magiran.com/p2137451
عبدالباسط محمودپور، طاهره شیری، کیومرث فرحبخش، شادی ذوالفقاری، "پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی با میانجیگری احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق"، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی 11، شماره 42 (1399): 121-141. magiran.com/p2137451
tahereh shiri, kiimars farahbakhsh, shadi zolfaghRI, A M, "Anticipation of ‌ divorce tendency based on marital Burnout and distress tolerance by the mediation of loneliness in female applicants for divorce", Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy 11, no.42 (2020): 121-141. magiran.com/p2137451
عبدالباسط محمودپور، طاهره شیری، کیومرث فرحبخش، شادی ذوالفقاری، (1399). 'پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی با میانجیگری احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق'، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 11(42)، صص.121-141. magiran.com/p2137451
tahereh shiri, kiimars farahbakhsh, shadi zolfaghRI, A M, (2020). 'Anticipation of ‌ divorce tendency based on marital Burnout and distress tolerance by the mediation of loneliness in female applicants for divorce', Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 11(42), pp.121-141. magiran.com/p2137451
عبدالباسط محمودپور؛ طاهره شیری؛ کیومرث فرحبخش؛ شادی ذوالفقاری. "پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی با میانجیگری احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق". فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 11 ،42 ، 1399، 121-141. magiran.com/p2137451
tahereh shiri; kiimars farahbakhsh; shadi zolfaghRI; A M. "Anticipation of ‌ divorce tendency based on marital Burnout and distress tolerance by the mediation of loneliness in female applicants for divorce", Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 11, 42, 2020, 121-141. magiran.com/p2137451
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال