ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی میر، فرشید نمامیان، فخرالدین معروفی نقدهی، علیرضا مرادی، (1399). طراحی و آزمون مدل توسعه سرمایه اجتماعی بازاریابی بانک ها با رویکرد کیفی پدیدارشناسی و نقش آن در وفاداری مشتریان، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 11(40)، 33-44. magiran.com/p2137484
Ali Mir, Farshid Namamian , Fakhredin Maroofi Naqdehi, Alireza Moradi, (2020). Designing and testing a model for banks marketing social capital development with qualitative phenomenological approach and its role in customer loyalty, Journal of Development Evolution Management, 11(40), 33-44. magiran.com/p2137484
علی میر، فرشید نمامیان، فخرالدین معروفی نقدهی، علیرضا مرادی، طراحی و آزمون مدل توسعه سرمایه اجتماعی بازاریابی بانک ها با رویکرد کیفی پدیدارشناسی و نقش آن در وفاداری مشتریان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 1399؛ 11(40): 33-44. magiran.com/p2137484
Ali Mir, Farshid Namamian , Fakhredin Maroofi Naqdehi, Alireza Moradi, Designing and testing a model for banks marketing social capital development with qualitative phenomenological approach and its role in customer loyalty, Journal of Development Evolution Management, 2020; 11(40): 33-44. magiran.com/p2137484
علی میر، فرشید نمامیان، فخرالدین معروفی نقدهی، علیرضا مرادی، "طراحی و آزمون مدل توسعه سرمایه اجتماعی بازاریابی بانک ها با رویکرد کیفی پدیدارشناسی و نقش آن در وفاداری مشتریان"، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 11، شماره 40 (1399): 33-44. magiran.com/p2137484
Ali Mir, Farshid Namamian , Fakhredin Maroofi Naqdehi, Alireza Moradi, "Designing and testing a model for banks marketing social capital development with qualitative phenomenological approach and its role in customer loyalty", Journal of Development Evolution Management 11, no.40 (2020): 33-44. magiran.com/p2137484
علی میر، فرشید نمامیان، فخرالدین معروفی نقدهی، علیرضا مرادی، (1399). 'طراحی و آزمون مدل توسعه سرمایه اجتماعی بازاریابی بانک ها با رویکرد کیفی پدیدارشناسی و نقش آن در وفاداری مشتریان'، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 11(40)، صص.33-44. magiran.com/p2137484
Ali Mir, Farshid Namamian , Fakhredin Maroofi Naqdehi, Alireza Moradi, (2020). 'Designing and testing a model for banks marketing social capital development with qualitative phenomenological approach and its role in customer loyalty', Journal of Development Evolution Management, 11(40), pp.33-44. magiran.com/p2137484
علی میر؛ فرشید نمامیان؛ فخرالدین معروفی نقدهی؛ علیرضا مرادی. "طراحی و آزمون مدل توسعه سرمایه اجتماعی بازاریابی بانک ها با رویکرد کیفی پدیدارشناسی و نقش آن در وفاداری مشتریان". فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 11 ،40 ، 1399، 33-44. magiran.com/p2137484
Ali Mir; Farshid Namamian ; Fakhredin Maroofi Naqdehi; Alireza Moradi. "Designing and testing a model for banks marketing social capital development with qualitative phenomenological approach and its role in customer loyalty", Journal of Development Evolution Management, 11, 40, 2020, 33-44. magiran.com/p2137484
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال