ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی بیرانوند ، مهناز صمد بیک، علی اکبر خاصه، (1399). ترسیم ساختار دانش در حوزه ی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت با استفاده از تحلیل هم واژگانی، مجله تصویر سلامت، 11(2)، 117-136. magiran.com/p2137521
Ali Biranvand, Mahnaz Samadbeik, AliAkbar Khasseh, (2020). Mapping of Knowledge Structure in the Field of Health Information Management and Technology: A Co-Word Analysis, Depiction of Health, 11(2), 117-136. magiran.com/p2137521
علی بیرانوند ، مهناز صمد بیک، علی اکبر خاصه، ترسیم ساختار دانش در حوزه ی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت با استفاده از تحلیل هم واژگانی. مجله تصویر سلامت، 1399؛ 11(2): 117-136. magiran.com/p2137521
Ali Biranvand, Mahnaz Samadbeik, AliAkbar Khasseh, Mapping of Knowledge Structure in the Field of Health Information Management and Technology: A Co-Word Analysis, Depiction of Health, 2020; 11(2): 117-136. magiran.com/p2137521
علی بیرانوند ، مهناز صمد بیک، علی اکبر خاصه، "ترسیم ساختار دانش در حوزه ی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت با استفاده از تحلیل هم واژگانی"، مجله تصویر سلامت 11، شماره 2 (1399): 117-136. magiran.com/p2137521
Ali Biranvand, Mahnaz Samadbeik, AliAkbar Khasseh, "Mapping of Knowledge Structure in the Field of Health Information Management and Technology: A Co-Word Analysis", Depiction of Health 11, no.2 (2020): 117-136. magiran.com/p2137521
علی بیرانوند ، مهناز صمد بیک، علی اکبر خاصه، (1399). 'ترسیم ساختار دانش در حوزه ی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت با استفاده از تحلیل هم واژگانی'، مجله تصویر سلامت، 11(2)، صص.117-136. magiran.com/p2137521
Ali Biranvand, Mahnaz Samadbeik, AliAkbar Khasseh, (2020). 'Mapping of Knowledge Structure in the Field of Health Information Management and Technology: A Co-Word Analysis', Depiction of Health, 11(2), pp.117-136. magiran.com/p2137521
علی بیرانوند ؛ مهناز صمد بیک؛ علی اکبر خاصه. "ترسیم ساختار دانش در حوزه ی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت با استفاده از تحلیل هم واژگانی". مجله تصویر سلامت، 11 ،2 ، 1399، 117-136. magiran.com/p2137521
Ali Biranvand; Mahnaz Samadbeik; AliAkbar Khasseh. "Mapping of Knowledge Structure in the Field of Health Information Management and Technology: A Co-Word Analysis", Depiction of Health, 11, 2, 2020, 117-136. magiran.com/p2137521
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال