ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رنجبر، علی جنتی، محمد امین بهرامی، توحید جعفری کوشکی، زهرا چگینی، فهیمه اسبقی ، (1399). مشخصات روان سنجی نسخه ی فارسی پرسش نامه ی «تمایل بیماران به پرسش درباره ی ایمنی بیمار» در بیمارستان های ایران، مجله تصویر سلامت، 11(2)، 137-148. magiran.com/p2137522
Mohammad Ranjbar, Ali jannati, Mohammad Amin Bahrami, Tohid jafari koshki , Zahra Chegini , Fahimeh asbaghi, (2020). Psychometric Properties of Persian Version of "Patient Willingness to Ask Safety Questions Survey" in Iranian Hospitals, Depiction of Health, 11(2), 137-148. magiran.com/p2137522
محمد رنجبر، علی جنتی، محمد امین بهرامی، توحید جعفری کوشکی، زهرا چگینی، فهیمه اسبقی ، مشخصات روان سنجی نسخه ی فارسی پرسش نامه ی «تمایل بیماران به پرسش درباره ی ایمنی بیمار» در بیمارستان های ایران. مجله تصویر سلامت، 1399؛ 11(2): 137-148. magiran.com/p2137522
Mohammad Ranjbar, Ali jannati, Mohammad Amin Bahrami, Tohid jafari koshki , Zahra Chegini , Fahimeh asbaghi, Psychometric Properties of Persian Version of "Patient Willingness to Ask Safety Questions Survey" in Iranian Hospitals, Depiction of Health, 2020; 11(2): 137-148. magiran.com/p2137522
محمد رنجبر، علی جنتی، محمد امین بهرامی، توحید جعفری کوشکی، زهرا چگینی، فهیمه اسبقی ، "مشخصات روان سنجی نسخه ی فارسی پرسش نامه ی «تمایل بیماران به پرسش درباره ی ایمنی بیمار» در بیمارستان های ایران"، مجله تصویر سلامت 11، شماره 2 (1399): 137-148. magiran.com/p2137522
Mohammad Ranjbar, Ali jannati, Mohammad Amin Bahrami, Tohid jafari koshki , Zahra Chegini , Fahimeh asbaghi, "Psychometric Properties of Persian Version of "Patient Willingness to Ask Safety Questions Survey" in Iranian Hospitals", Depiction of Health 11, no.2 (2020): 137-148. magiran.com/p2137522
محمد رنجبر، علی جنتی، محمد امین بهرامی، توحید جعفری کوشکی، زهرا چگینی، فهیمه اسبقی ، (1399). 'مشخصات روان سنجی نسخه ی فارسی پرسش نامه ی «تمایل بیماران به پرسش درباره ی ایمنی بیمار» در بیمارستان های ایران'، مجله تصویر سلامت، 11(2)، صص.137-148. magiran.com/p2137522
Mohammad Ranjbar, Ali jannati, Mohammad Amin Bahrami, Tohid jafari koshki , Zahra Chegini , Fahimeh asbaghi, (2020). 'Psychometric Properties of Persian Version of "Patient Willingness to Ask Safety Questions Survey" in Iranian Hospitals', Depiction of Health, 11(2), pp.137-148. magiran.com/p2137522
محمد رنجبر؛ علی جنتی؛ محمد امین بهرامی؛ توحید جعفری کوشکی؛ زهرا چگینی؛ فهیمه اسبقی . "مشخصات روان سنجی نسخه ی فارسی پرسش نامه ی «تمایل بیماران به پرسش درباره ی ایمنی بیمار» در بیمارستان های ایران". مجله تصویر سلامت، 11 ،2 ، 1399، 137-148. magiran.com/p2137522
Mohammad Ranjbar; Ali jannati; Mohammad Amin Bahrami; Tohid jafari koshki ; Zahra Chegini ; Fahimeh asbaghi. "Psychometric Properties of Persian Version of "Patient Willingness to Ask Safety Questions Survey" in Iranian Hospitals", Depiction of Health, 11, 2, 2020, 137-148. magiran.com/p2137522
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال