ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم خدایاری زرنق، زین العابدین تاری نژاد، کمال قلی پور، بهروز فتحی ، (1399). موانع و چالشهای ارزیابی عملکرد بهورزان در برنامه غربالگری فشارخون بالا و دیابت: تحلیل محتوای کیفی، مجله تصویر سلامت، 11(2)، 149-158. magiran.com/p2137523
rahim khodayari-zarnaq, Zeunolabedin Tarinajad, Kamal Gholipour, Behrouz Fathi, (2020). Barriers and Challenges of Health Workers Performance Evaluation in the Hypertension and Diabetes Screening Program: Qualitative Content Analysis, Depiction of Health, 11(2), 149-158. magiran.com/p2137523
رحیم خدایاری زرنق، زین العابدین تاری نژاد، کمال قلی پور، بهروز فتحی ، موانع و چالشهای ارزیابی عملکرد بهورزان در برنامه غربالگری فشارخون بالا و دیابت: تحلیل محتوای کیفی. مجله تصویر سلامت، 1399؛ 11(2): 149-158. magiran.com/p2137523
rahim khodayari-zarnaq, Zeunolabedin Tarinajad, Kamal Gholipour, Behrouz Fathi, Barriers and Challenges of Health Workers Performance Evaluation in the Hypertension and Diabetes Screening Program: Qualitative Content Analysis, Depiction of Health, 2020; 11(2): 149-158. magiran.com/p2137523
رحیم خدایاری زرنق، زین العابدین تاری نژاد، کمال قلی پور، بهروز فتحی ، "موانع و چالشهای ارزیابی عملکرد بهورزان در برنامه غربالگری فشارخون بالا و دیابت: تحلیل محتوای کیفی"، مجله تصویر سلامت 11، شماره 2 (1399): 149-158. magiran.com/p2137523
rahim khodayari-zarnaq, Zeunolabedin Tarinajad, Kamal Gholipour, Behrouz Fathi, "Barriers and Challenges of Health Workers Performance Evaluation in the Hypertension and Diabetes Screening Program: Qualitative Content Analysis", Depiction of Health 11, no.2 (2020): 149-158. magiran.com/p2137523
رحیم خدایاری زرنق، زین العابدین تاری نژاد، کمال قلی پور، بهروز فتحی ، (1399). 'موانع و چالشهای ارزیابی عملکرد بهورزان در برنامه غربالگری فشارخون بالا و دیابت: تحلیل محتوای کیفی'، مجله تصویر سلامت، 11(2)، صص.149-158. magiran.com/p2137523
rahim khodayari-zarnaq, Zeunolabedin Tarinajad, Kamal Gholipour, Behrouz Fathi, (2020). 'Barriers and Challenges of Health Workers Performance Evaluation in the Hypertension and Diabetes Screening Program: Qualitative Content Analysis', Depiction of Health, 11(2), pp.149-158. magiran.com/p2137523
رحیم خدایاری زرنق؛ زین العابدین تاری نژاد؛ کمال قلی پور؛ بهروز فتحی . "موانع و چالشهای ارزیابی عملکرد بهورزان در برنامه غربالگری فشارخون بالا و دیابت: تحلیل محتوای کیفی". مجله تصویر سلامت، 11 ،2 ، 1399، 149-158. magiran.com/p2137523
rahim khodayari-zarnaq; Zeunolabedin Tarinajad; Kamal Gholipour; Behrouz Fathi. "Barriers and Challenges of Health Workers Performance Evaluation in the Hypertension and Diabetes Screening Program: Qualitative Content Analysis", Depiction of Health, 11, 2, 2020, 149-158. magiran.com/p2137523
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال