ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهناز علیان عجم، علیرضا قاسمی زاد ، عباس قلتاش، (1399). دیدگاه کارکنان و کارشناسان امور مالی بیمارستانها در خصوص چگونگی مدیریت هزینه های بیمارستان: یک مطالعه کیفی، مجله تصویر سلامت، 11(2)، 159-171. magiran.com/p2137524
Shahnaz olyan Ajam, Alireza Ghasemzad, Abbas Abbas Gholtash, (2020). Staff Perspective and Hospital Finance Experts on How to Manage the Costs of the Hospital: A Qualitative Study, Depiction of Health, 11(2), 159-171. magiran.com/p2137524
شهناز علیان عجم، علیرضا قاسمی زاد ، عباس قلتاش، دیدگاه کارکنان و کارشناسان امور مالی بیمارستانها در خصوص چگونگی مدیریت هزینه های بیمارستان: یک مطالعه کیفی. مجله تصویر سلامت، 1399؛ 11(2): 159-171. magiran.com/p2137524
Shahnaz olyan Ajam, Alireza Ghasemzad, Abbas Abbas Gholtash, Staff Perspective and Hospital Finance Experts on How to Manage the Costs of the Hospital: A Qualitative Study, Depiction of Health, 2020; 11(2): 159-171. magiran.com/p2137524
شهناز علیان عجم، علیرضا قاسمی زاد ، عباس قلتاش، "دیدگاه کارکنان و کارشناسان امور مالی بیمارستانها در خصوص چگونگی مدیریت هزینه های بیمارستان: یک مطالعه کیفی"، مجله تصویر سلامت 11، شماره 2 (1399): 159-171. magiran.com/p2137524
Shahnaz olyan Ajam, Alireza Ghasemzad, Abbas Abbas Gholtash, "Staff Perspective and Hospital Finance Experts on How to Manage the Costs of the Hospital: A Qualitative Study", Depiction of Health 11, no.2 (2020): 159-171. magiran.com/p2137524
شهناز علیان عجم، علیرضا قاسمی زاد ، عباس قلتاش، (1399). 'دیدگاه کارکنان و کارشناسان امور مالی بیمارستانها در خصوص چگونگی مدیریت هزینه های بیمارستان: یک مطالعه کیفی'، مجله تصویر سلامت، 11(2)، صص.159-171. magiran.com/p2137524
Shahnaz olyan Ajam, Alireza Ghasemzad, Abbas Abbas Gholtash, (2020). 'Staff Perspective and Hospital Finance Experts on How to Manage the Costs of the Hospital: A Qualitative Study', Depiction of Health, 11(2), pp.159-171. magiran.com/p2137524
شهناز علیان عجم؛ علیرضا قاسمی زاد ؛ عباس قلتاش. "دیدگاه کارکنان و کارشناسان امور مالی بیمارستانها در خصوص چگونگی مدیریت هزینه های بیمارستان: یک مطالعه کیفی". مجله تصویر سلامت، 11 ،2 ، 1399، 159-171. magiran.com/p2137524
Shahnaz olyan Ajam; Alireza Ghasemzad; Abbas Abbas Gholtash. "Staff Perspective and Hospital Finance Experts on How to Manage the Costs of the Hospital: A Qualitative Study", Depiction of Health, 11, 2, 2020, 159-171. magiran.com/p2137524
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال