ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ایمانی، لیلا دشمنگیر، محمدتقی موسی الرضائی، (1399). تحلیل علل کسورات پرونده های بستری، مجله تصویر سلامت، 11(2)، 172-189. magiran.com/p2137525
Ali Imani, Leila Doshmangir, mohammad taghi mousarrezaei, (2020). The Analysis of the Causes of Hospitalized Patients’ Medical Records Deductions, Depiction of Health, 11(2), 172-189. magiran.com/p2137525
علی ایمانی، لیلا دشمنگیر، محمدتقی موسی الرضائی، تحلیل علل کسورات پرونده های بستری. مجله تصویر سلامت، 1399؛ 11(2): 172-189. magiran.com/p2137525
Ali Imani, Leila Doshmangir, mohammad taghi mousarrezaei, The Analysis of the Causes of Hospitalized Patients’ Medical Records Deductions, Depiction of Health, 2020; 11(2): 172-189. magiran.com/p2137525
علی ایمانی، لیلا دشمنگیر، محمدتقی موسی الرضائی، "تحلیل علل کسورات پرونده های بستری"، مجله تصویر سلامت 11، شماره 2 (1399): 172-189. magiran.com/p2137525
Ali Imani, Leila Doshmangir, mohammad taghi mousarrezaei, "The Analysis of the Causes of Hospitalized Patients’ Medical Records Deductions", Depiction of Health 11, no.2 (2020): 172-189. magiran.com/p2137525
علی ایمانی، لیلا دشمنگیر، محمدتقی موسی الرضائی، (1399). 'تحلیل علل کسورات پرونده های بستری'، مجله تصویر سلامت، 11(2)، صص.172-189. magiran.com/p2137525
Ali Imani, Leila Doshmangir, mohammad taghi mousarrezaei, (2020). 'The Analysis of the Causes of Hospitalized Patients’ Medical Records Deductions', Depiction of Health, 11(2), pp.172-189. magiran.com/p2137525
علی ایمانی؛ لیلا دشمنگیر؛ محمدتقی موسی الرضائی. "تحلیل علل کسورات پرونده های بستری". مجله تصویر سلامت، 11 ،2 ، 1399، 172-189. magiran.com/p2137525
Ali Imani; Leila Doshmangir; mohammad taghi mousarrezaei. "The Analysis of the Causes of Hospitalized Patients’ Medical Records Deductions", Depiction of Health, 11, 2, 2020, 172-189. magiran.com/p2137525
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال