ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم خدایاری زرنق، وحیده زارع گاوگانی، ناهیده خوشمرام ، (1399). شناسایی عوامل موثر در تعیین نام نویسندگی از دیدگاه محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز: یک مطالعه کیفی، مجله تصویر سلامت، 11(2)، 190-199. magiran.com/p2137526
Rahim Khodayari – Zarnaq_Vahideh Zarea Gavgani_Nahideh Khoshmaram, (2020). Identifying Effective Factors in Determining Authorship from the Viewpoints of Researchers at Tabriz University of Medical Sciences: A Qualitative Study, Depiction of Health, 11(2), 190-199. magiran.com/p2137526
رحیم خدایاری زرنق، وحیده زارع گاوگانی، ناهیده خوشمرام ، شناسایی عوامل موثر در تعیین نام نویسندگی از دیدگاه محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز: یک مطالعه کیفی. مجله تصویر سلامت، 1399؛ 11(2): 190-199. magiran.com/p2137526
Rahim Khodayari – Zarnaq_Vahideh Zarea Gavgani_Nahideh Khoshmaram, Identifying Effective Factors in Determining Authorship from the Viewpoints of Researchers at Tabriz University of Medical Sciences: A Qualitative Study, Depiction of Health, 2020; 11(2): 190-199. magiran.com/p2137526
رحیم خدایاری زرنق، وحیده زارع گاوگانی، ناهیده خوشمرام ، "شناسایی عوامل موثر در تعیین نام نویسندگی از دیدگاه محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز: یک مطالعه کیفی"، مجله تصویر سلامت 11، شماره 2 (1399): 190-199. magiran.com/p2137526
Rahim Khodayari – Zarnaq_Vahideh Zarea Gavgani_Nahideh Khoshmaram, "Identifying Effective Factors in Determining Authorship from the Viewpoints of Researchers at Tabriz University of Medical Sciences: A Qualitative Study", Depiction of Health 11, no.2 (2020): 190-199. magiran.com/p2137526
رحیم خدایاری زرنق، وحیده زارع گاوگانی، ناهیده خوشمرام ، (1399). 'شناسایی عوامل موثر در تعیین نام نویسندگی از دیدگاه محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز: یک مطالعه کیفی'، مجله تصویر سلامت، 11(2)، صص.190-199. magiran.com/p2137526
Rahim Khodayari – Zarnaq_Vahideh Zarea Gavgani_Nahideh Khoshmaram, (2020). 'Identifying Effective Factors in Determining Authorship from the Viewpoints of Researchers at Tabriz University of Medical Sciences: A Qualitative Study', Depiction of Health, 11(2), pp.190-199. magiran.com/p2137526
رحیم خدایاری زرنق؛ وحیده زارع گاوگانی؛ ناهیده خوشمرام . "شناسایی عوامل موثر در تعیین نام نویسندگی از دیدگاه محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز: یک مطالعه کیفی". مجله تصویر سلامت، 11 ،2 ، 1399، 190-199. magiran.com/p2137526
Rahim Khodayari – Zarnaq_Vahideh Zarea Gavgani_Nahideh Khoshmaram. "Identifying Effective Factors in Determining Authorship from the Viewpoints of Researchers at Tabriz University of Medical Sciences: A Qualitative Study", Depiction of Health, 11, 2, 2020, 190-199. magiran.com/p2137526
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال